SONBERGER, V. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologii zalomeného hřídele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Kvalitní diplomová práce, řešící konkrétní problém na vysoké úrovni, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Student pracoval samostatně, úspěšně a s velkým nadšením, řadu dílčích problémů řešil ve spolupráci s dalšími odborníky na Odboru technologie obrábění. Pravidelné konzultace a vzorné plnění dílčích etap řešení. Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Diplomová práce pana Sonbergera se zaměřuji na návrh technologie výroby zalomeného hřídele. Práce je vypracována pečlivě s praktickými výsledky použitelnými v praxi. Všechny cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83468