BARÁK, V. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie vrtání sdruženým nástrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi kvalitní diplomová práce, řešící konkrétní problém na vysoké úrovni, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Student pracoval samostatně, ale velmi úspěšně, řadu dílčích problémů řešil ve spolupráci s dalšími odborníky na Odboru technologie obrábění a ve firmě Rotana, a.s. Bylo mi potěšením být vedoucím takto nadaného studenta s vysokým zájmem o specializaci. Pravidelné konzultace a vzorné plnění dílčích etap řešení, průběžné zpracovávání naměřených výsledků.. Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená diplomová práce je velmi kvalitně a pečlivě zpracována, je z ní patrný autorův zájem o danou problematiku. Velice kladně hodnotím rozsah experimentální části práce, která v mnoha ohledech přesahuje požadavky kladené na diplomovou práci. Všechny stanovené cíle byly splněny, proto doporučuji předloženou práci k obhajobě s celkovým hodnocením A Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83471