CIBA, M. Soustružení pružinových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi kvalitní bakalářská práce, řešící konkrétní problém ve spolupráci s přední francouzskou univerzitou na vysoké úrovni. Student pracoval samostatně, ale velmi úspěšně, řadu dílčích problémů řešil ve spolupráci s dalšími odborníky v oboru. Bylo mi potěšením být vedoucím takto nadaného studenta s vysokým zájmem o obor. Práci doporučuji k obhajobě bez výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student věnoval ve své bakalářské práci pozornost teoretickému i experimentálnímu řešení zadaného tématu. Citoval 26 literárních zdrojů, převážně internetových stránek. Mírně se odchyloval od stylistických pravidel. Bakalář se v experimentální části práce stále odkazuje citacemi na studovanou odbornou literaturu. Kapitola "diskuse" by naopak mohla obsahovat alespoň citace dvě. Celkově je práci možno považovat za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83474