VESPALEC, A. Design termokamery pro zdravotnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design termokamery pro zdravotnictví. Řešení splňuje vytyčené cíle v podobě kompaktního a jednoduchého designu, při respektování technických požadavků na tento typ produktu podložené konzultacemi ve firmě zabývající se termografickými zobrazovacími systémy. Slabinou je nedotažené tvarování ve spodní části, které neumožňuje stabilní odložení přístroje. Zvolené tvarosloví i barevnost směřuje kameru do oblasti zdravotnictví s jasným cílem výrazného odlišení se od zavedených průmyslových kamer.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Haltof, Vladimír

Bakalářskou práci vnímám jako snahu přijít s inovativními řešeními, která jsou ale v rámci zpracovávané problematiky a popsaných požadavků na výsledný produkt, domnívám se, ne vždy vhodná. Za největší považuji nedostatky v oblasti ergonomie a technického vybavení přístroje - pozorovací úhly displeje, dlouhodobé držení přístroje, jeho přenášení a pokládání. Z designérského pohledu trpí produkt špatnou identifikovatelností - je obtížné odhadnout, do jakého prostředí a pro jaké účely je určen, řešení koncové části považuji za nevhodné z hlediska tektonického i formálního, navíc evokuje labilitu přístroje. Použité členění, stylizace, detaily a barevná řešení návrhu považuji za málo vyhraněné a v rámci 3D modelu, ve kterém je návrh vypracován, shledávám problematické detaily. Výše zmíněné nedostatky připisuji mimo jiné nejasně specifikovaným cílům, které jsou v práci spíše rozmělněny v textu nežli přesně vymezeny. Oceňuji ale poměrně podrobný technický popis funkce přístroje, zpracování modelu je velmi dobré, zpracování prezentačního posteru je dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 83190