LIŠKÁŘ, L. Optimalizace součástí spojovaných lisováním za tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo provést optimalizaci spojů vytvářených nalisováním trubek na osazený dřík. Ladislav Liškář cíle zadání splnil, nad rámec zadání zpracoval počítačovou simulaci procesu a pro účely simulace experimentálně stanovil křivky zpevnění materiálu slisovávané trubky. Student přistoupil ke zpracování své bakalářské práce velmi zodpovědně, ve spolupráci se společností TRW automotive a.s. pracoval samostatně a iniciativně. Práce je přínosná se značným praktickým efektem, množství výsledků získaných z experimentů výrazně překračuje obvyklou BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Předkládaná bakalářská práce splňuje svým rozsahem i zpracováním požadavky zadání a má dobrou grafickou úroveň. Kladně hodnotím především experimentální část práce i fakt, že se autor snažil kromě praktických zkoušek využít pro ověření procesu lisování numerického výpočtu MKP. Úroveň práce snižují občasné překlepy, ale také nevhodně členěný obsah. Blokové schéma z obr. 16 na str. 22 není úplné. V grafu na str. 24 jsou křivky přetvárných odporů vykresleny zavádějícím způsobem. Na obr. 29 postrádám zobrazení legendy. Dále červená barva použitá pro zvýrazňování v obrázcích není nejvhodnější, viz str. 31, obr. 33. V legendách vzorců nejsou uvedené jednotky. Další nedostatky vidím ve způsobu uvádění seznamu použitých zdrojů, který v některých částech neodpovídá normě ČSN. I přes uvedené nedostatky má práce dobrou úroveň a v mnohém se blíží spíše práci diplomové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83144