DRÁPALOVÁ, J. Design golfového vozíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design golfového vozíku. Po vizuální stránce se podařilo odlišit návrh od stávající produkce zejména díky výraznému přiznanému rámu. Tento však mohl být v oblasti horní a přední profilově jednotný, zužování jeho tloušťky směrem dopředu (což bylo navíc zdůrazněmo barevným akcentem) není opodstatněné. Za promyšlené lze považovat řešení prostoru pro uložení bagů i jejich upínání. Palubní deska je rozvržena účelně s ohledem na uživatele. Barevnost je navržena vhodně a odpovídá golfovému prostředí. Nejasně může působit napojení boční karoserie na palubní desku, v konečném výrazu však vozík působí kompaktně s jasným charakteristickým výrazem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Karásek, David

Zajímavý návrh designu golfového vozíku, který ale nijak nevybočuje z běžné úrovně designu v této oblasti a ani není příliš inovativní. Řešení s čelním sklem v jednom celku se střechou sice působí dynamicky ale přináší jisté provozní problémy kvůli nemožnosti čelní sklo sklopit nebo zcela demontovat. Snížená světlá výška vozíku výrazně sníží průchodnost terénem a přitom není nutná. V práci je nedostatečně řešena sama konstrukce vozíku, především toho, co je nad podvozkovým rámem a technologie výroby. Celkové tvarové i barevné řešení je však kvalitní a celkový dojem z práce je kladný

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83174