ENENKELOVÁ, S. Design kávovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu-, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - B. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design kávovaru. Jednoduchý geometrický design předurčuje produkt k univerzálnímu použití ve většině typů kuchyní. Zvolené tvarosloví však může představovat horší přístup do vnitřních rohů kávovaru při jeho údržbě. Přehlednost a čitelnost symboliky ovladačů zvyšuje uživatelský komfort, a to pro všechny věkové kategorie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Bakalářská práce splňuje veškeré body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design kávovaru v oboru průmyslový design. Kávovar budí dojem čistoty, kompaktnosti a tvarového souladu k většině prostředí, do nichž je určen. Při pohledu na kávovar se však nedá zbavit pocitu stísněnosti při manipulaci s šálkem v prostoru pod tryskami, což je uživatelsky stěžejní místo, které bude ovlivňovat vztah k výrobku po celou dobu jeho užívání. S tím je též spojená otázka čištění zapuštěného prostoru. Naproti tomu stojí kontrast s příliš velkou plochou ovládacích prvků, zvláště hlavního spínače, který má zřejmě pouze funkci spouštěcí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83179