KANTOR, M. Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Diplomová práce Miroslava Kantora se zabývá návrhem výroby brzdového kotouče. V rámci řešení diplomant provedl potřebné výpočty nutné pro volbu vhodného stroje a návrh nástroje pro stříhání zadané součásti doloženého výkresovou dokumentací. Práce byla vytvořena v časové tísni, což se odráží na její kvalitě, zejména v oblasti výpočtů a výkresové dokumentace. Rozsah a práce odpovídá stanovenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Předkládaná diplomová práce jež se zabývá návrhem výroby brzdového kotouče technologií přesného stříhání je na velmi nízké úrovni, a to jak po textové, tak i grafické stránce. V některých případech obrázky překrývají text, který je tak méně čitelný nebo úplně nečitelný. U některých schematických obrázků chybí jakýkoliv popis, např. obr. 10 na str.18, což snižuje úroveň především rešeršní části. Zvolený způsob výpočtů rozměrů a tolerancí střižníků a střižnic je chybný, neboť krom jiného vůbec nezahrnuje střižnou vůli. Může se tak lehce stát, že po vyrobení nebude možné střižníky do střižnic vůbec zasunout. Krom toho chybí jednotky u výsledných hodnot.V kapitole 4.9 „Popis a funkce nástroje“ je tento popsán pomocí pozic, jež nejsou provázány s žádným obrázkem či výkresem. Při volbě stroje jsou uvedeny nesprávné hodnoty maximální síly, jež má být pro typ lisu Feintool HFA 7000 plus právě 7000 kN a nikoliv 14 000 kN, z tohoto důvodu lis nevyhovuje silovým poměrům při střihu. Dále je uvažováno pouze se silovými, ale už nikoliv s pracovními rozměry lisu. Z tohoto důvodu postrádám v práci samé nebo v jejich přílohách podrobnější specifikace lisu. Po výkresové stránce nutno konstatovat, že práce není úplná. Výkresy sestavy a střižníku jsou nedostatečné. Postrádám výkresy dalších částí nástroje (střižníků, střižnic) včetně výkresu výrobku. Kusovník sestavy je uspořádán nelogicky. Na výkrese sestavy je uvedeno nesprávné měřítko. Dále zde není použito razítko dle požadavků, jakož i na výkrese střižníku kde nejsou uvedeny ani informace o struktuře povrchu součásti, příp. o jejích dalších úpravách. Na výkresech nejsou prokresleny závitové prvky. Mezi další nedostatky práce lze zařadit nevhodné členění obsahu, chybějící jednotky uváděné šířky/hloubky řezu v tab. 3, 4 a 5 nebo nic neříkající zahrnutí posuvného měřidla do obrázku 8 na str.16. Dále v kapitole 1.2 je použit jako schéma postupového nástroje zcela nevhodný obr. 9. U některých vzorců použita nevhodná velikost písma. Citace webových stránek v seznamu použitých zdrojů je provedena chybně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 83122