BOJANOVSKÝ, J. Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Po stránce obsahové i formální kvalitně zpracovaná bakalářská práce, zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Bojanovský měl popsat historický vývoj a současné trendy ve snižování emisí spalovacích motorů. První části jsou popsány legislativní opatření a historie vývoje snižování emisí. Autor dále popisuje jednotlivé možnosti pro snižování emisí a v neposlední řadě věnuje jednu kapitolu filtrům pevných částic. Lze vytknout jen drobné formální nedostatky. Práce působí uceleným dojmem, splňuje celkové požadavky a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83137