POLNICKÝ, V. Konstrukce mechanismu pro vyvození malého zatížení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, David

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout mechanismus pro vyvození malého zatížení, který by měl být implementován do laboratorního tribometru. Na základě rešeršní studie používaných simulátorů student navrhnul čtyři konstrukční varianty, kdy se u každé z nich snažil posoudit potenciální výhody a nevýhody. Velmi kladně oceňuji snahu studenta o návrh skutečně originálního řešení. Jako drobný nedostatek vnímám fakt, že u některých variant nebyl student dostatečně schopný posoudit rizika spojená s určitými konstrukčními uzly, což lze však zcela jistě přisoudit nedostatečné zkušenosti s reálnými zařízeními, nikoliv nedostatečným znalostem. Pokud jde o základní úvahy a principy, je třeba práci studenta ocenit pozitivně. Přestože vnímám určité nedostatky finální navržené varianty s ohledem na plánované využití, oceňuji schopnost studenta aplikovat zkušenosti získané v průběhu bakalářského studia při zpracování tématu. Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na VŠKP a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Galas, Radovan

Cílem práce bylo navrhnout mechanismus pro vyvození malé síly u stávajícího tribometru, který je využíván v laboratořích Ústavu konstruování. V první části práce student představil různé konfigurace tribometrů. V této sekci práce postrádám rozbory zátěžných mechanismů u zmíněných tribometrů, které by byly přínosné především při vlastní konstrukci zátěžného mechanismu. Následně jsou v práci představena čtyři koncepční řešení zátěžného mechanismu. Kladně hodnotím zejména různorodost těchto řešení, nicméně bych u jednotlivých variant očekával detailnější rozbor kladů a záporů. Jako optimální konstrukční varianta byl nakonec vybrán koncept, který vede na nejdražší modifikaci tribometru, přičemž je toto konstrukční řešení spojeno s celou řadou nejistot. Vzhledem ke složitosti finálního řešení bych očekával, že součástí práce bude také analýza rizik. Po formální stránce k práci nemám zásadní výhrady, avšak věrohodnost některých citovaných zdrojů je diskutabilní. I přes výše zmíněné výhrady se jedná o kvalitní a rozsáhlou práci (především pak z pohledu výkresové dokumentace). Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83205