KIMLOVÁ, A. Automatická uzávěrka diferenciálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce slečny Kimlové je zaměřena na návrh řídicího algoritmu automatické uzávěrky diferenciálu pro zemědělský traktor. Téma diplomové práce je velice aktuální s ohledem na vědeckovýzkumné úkoly řešené na ÚADI, zároveň se jedná o první diplomovou práci, která v uvedené oblasti využívá programu Simulink/Stateflow. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem konstrukcí diferenciálu obecně, uzávěrek diferenciálu, pohonu přední nápravy u traktorů. Dále jsou podrobněji rozebrány jednotlivé algoritmy řízení uzávěrek a připojení pohonů předních náprav u traktorů New Holland a Deutz-Fahr. Praktická část je věnována tvorbě samotného algoritmu samočinné uzávěrky a připojení pohonu předních kol. Fungování navrženého řešení je ověřováno na modelu vozidla, který byl sestaven v prostředí Matlab Simulink. Diplomantka přistupovala k řešení diplomové práce velice samostatně. Práce je po grafické i stylistické stránce na dobré úrovni. Přestože navržený algoritmus je při testu na modelu vozidla funkční, dílčí věci jako ovládání volicího tlačítka a některé podmínky by bylo vhodné ošetřit lépe. Především by však bylo třeba celý algoritmus detailně otestovat, jelikož, v některých situacích dochází k protichůdnosti některých podmínek. Je třeba uvážit, že zpracovávaná oblast je na ÚADI poměrně nová a zpracovaná diplomová práce může posloužit jako velice dobrý základ pro další navazující práce v této oblasti. Zároveň práce v programech Simulink a Stateflow není na ÚADI běžně vyučována. Studentka prokázala, že dokáže využít znalosti získané v průběhu studia při řešení reálných problémů inženýrské praxe. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Autorka měla za úkol v programovém prostředí Matlab a Simulink sestavit algoritmus ovládání automatické uzávěrky diferenciálu vhodné pro zemědělské traktory. Práce se postupně zabývá rešeršní částí popisující funkce jednotlivých konstrukčních komponent diferenciálů. Následuje analýza současného stavu vývoje a implementace poznatků na návrh řízení diferenciálu v prostředí softwaru Simulink. Některá vysvětlení problematiky v práci však nejsou podána zcela srozumitelně a občas jsou některé termíny pojmenovány neodborně. Při analýze řídicího algoritmu např. na str. 43 a 51 lze usoudit, že by v některých situacích nastal rozhodovací problém algoritmu jakou podmínku preferovat. Také jsou zde neošetřené stavy, při kterých by měl být diferenciál otevřen nebo uzavřen. Jelikož se však jedná o prvotní návrh algoritmu, může být předpokládáno, že všechny stavy ještě nejsou dostatečné ošetřeny. Lze také vytknout drobné pravopisné nedostatky, kde se vyskytuje řídící místo řídicí a formální nedostatky ucelenosti práce z hlediska rozčleňování jednotlivých kapitol na mnoho odstavců. Přesto autorka splňuje celkové požadavky, a práce je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83210