PECHA, O. Výroba sítka do umyvadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané práci Výroba sítka do umyvadla splnil požadavky a cíle zadání. V komplexním hodnocení lze konstatovat, že práce je obsahově kompletní a nevyskytují se v ní žádné významnější chyby. Co je možno vytknout je na str.13 obr. 11, který neodpovídá písmenům oblastem napjatosti a to oblasti (O), (P), (R). Dále na str. 14 obr. 14 má okótované průměry stejně a to průměr malé d. Dále na str. 15 Místo A - součet ploch by mělo být P. Co celou práci provází jsou špatně značeny obr. v textu např. str.15 - obr. 17 - měl by být obr.16. Těchto překlepů je vdané práci spousta. Dále str.19 součinitel Tab. 5 C - mělo by být malé c.Dále str.22 Rte je ve vzorci velké, jinak autor používá malé. Dále k obr. 40 - chybí osy, stejně tak na výkresu sestavy, kde chybí i vyznačení závitů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83284