LAŠTŮVKA, M. Konstrukce brzdného mechanismu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Josef

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem brzdného a aretačního mechanizmu, které jsou nezbytné pro uskutečnění měření na stávajícím vysokotlakém viskozimetru. Je potřebné upozornit, že během řešení práce došlo ke změně vedoucího práce, přičemž se ukázalo, že výchozí zadání práce je poměrně triviální a obsahuje nesprávné údaje, ale bylo již pozdě na to jej změnit. V rešeršní části práce jsou studentem stručně shrnuty nejčastěji používané brzdy v průmyslu, kde je důraz kladen zejména na brzdy mechanické a jejich obecné výhody a nevýhody. Student zde mohl projevit více úsilí a zaměřit se podrobněji i na ostatní druhy brzd. Analýza problému je obstojná, ale chybí její výstup - bližší specifikace cíle práce. V práci jsou dále popsány jednotlivé koncepce brzdného a aretačního mechanizmu včetně jejich vhodnosti použití a je zvolena výsledná varianta konstrukčního řešení pro dané zařízení. Jednotlivé rozměry dílů konstrukce jsou určeny dle zástavbových možností, popř. zjištěny výpočtem, kde je brán ohled na funkčnost mechanizmů a pevnostní i tuhostní požadavky. Výsledkem je návrh a výkresová dokumentace svěrného mechanizmu ovládaného pomocí páky přes výstředník pro ustavení vysokotlaké nádoby v libovolné montážní poloze a aretačního mechanizmu pro zajištění pracovních poloh nádoby. Hodnocení práce snižuje přístup studenta, který byl sice na jednu stranu velmi aktivní, kdy každý týden probíhaly pravidelné konzultace, na stranu druhou ale musela být většina kroků korigována vedoucím práce a samostatnost studenta tak byla nízká. Rovněž některá doporučení vedoucího ohledně logického uspořádání a formální i věcné stránky práce nebyla studentem akceptována, což mělo dopad na výslednou kvalitu odevzdané práce, kde je řada překlepů a zavádějících informací. I přes výše zmíněné výtky předložená práce splňuje vytyčené cíle a obsahuje všechny náležitosti bakalářské práce, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Galas, Radovan

Cílem bakalářské práce byla konstrukce brzdného a aretačního mechanismu pro vysokotlaký viskozimetr, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. V první části práce student rozebral poměrně stručně nejpoužívanější druhy brzd. Následně bylo v práci uvedeno hned několik variant aretačního mechanismu, přičemž zvolenou koncepci lze považovat za vhodnou. Další část práce je již věnována samotnému návrhu a výpočtům aretačního a brzdného mechanismu. I přes podrobný výpočet je kvalita práce snížena vyskytujícími se chybami ve výpočtech a nesprávnou terminologií. V práci navíc postrádám některé důležité poznámky např. při výpočtu bezpečnosti (str. 17, 33 a 44) vyšla hodnota blízká jedné, což by mělo být doprovázeno komentářem. Dále v práci postrádám kontrolu na otlačení mezi čepem a výstředníkem. Student se nevyhnul chybám ani ve výkresové dokumentaci, kterou bych vzhledem k jednoduchosti celého mechanismu očekával na excelentní úrovni. I přes tyto výhrady však práce splňuje kritéria kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 83263