REKTOŘÍK, J. Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchý, Jan

Cílem bakalářské práce rešeršního charakteru bylo na základě dostupných podkladů zpracovat systémy zlepšující bezpečnost jízdy s ohledem na jízdní komfort. Úvod popisuje problematiku jízdního komfortu a nastiňuje posloupnost práce. První kapitoly jsou věnovány rozboru základních konstrukčních prvků vozidel a veličinám ovlivňujícím jízdní komfort. Těžiště práce je zaměřeno zejména na správné nastavení sedáku řidiče s ohledem na komfortní pocit. Získané znalosti se autor aplikuje na konkrétní vozidlo, jak popisuje v kapitole 4. Práce po formální stránce nevykazuje žádné větší nedostatky, je psána přehledně a je logicky uspořádána. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozsíval, Jan

Bakalářská práce rešeršního charakteru je zaměřená na systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy, konkrétně na systémy ovlivňující jízdní komfort pasažérů vozidla. Na začátku práce je definován jízdní komfort a v dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé oblasti jízdního komfortu, některá konstrukční řešení a mechanismy přenosu hluku a vibrací na posádku vozidla. Dále je popsána problematika umístění osob v interiéru vozidla, ergosféra posádky a vybrané systémy pro zlepšení komfortu posádky. Na závěr je hodnoceno vybrané vozidlo z pohledu řidiče, možnosti nastavení sezení, výhledu a ergosféry řidiče. Práce obecně popisuje problematiku jízdního komfortu, čímž jsou splněny všechny body zadání. Více prostoru mohlo být věnováno nástinu vývojových trendů v oblasti komfortu, které jsou zmíněny velmi okrajově. Kapitoly práce jsou řazeny logicky a přehledně a po formální stránce není práci co vytknout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83249