BAROŠ, E. Srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchý, Jan

Cílem bakalářské práce rešeršního charakteru bylo na základě dostupných podkladů zpracovat srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel. Velmi rozsáhlý úvod práce postrádá přehlednější uvedení návaznosti jednotlivých kapitol. První kapitola je věnována uvedení do problematiky odpružení vozidel. Následují kapitoly, ve kterých jsou podrobně popsány pružiny, tlumiče a systémy odpružení. Práce je psána přehledně a kapitoly na sebe logicky navazují. Autor velmi vhodně shrnuje výhody prvků a systémů v závěru příslušných kapitol, avšak nevhodně umístil kapitolu 3.3 k popisu semi-aktivních systémů (více se hodí do kapitoly 5). V kapitole 4 je zpracováno srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů v přehledné tabulce, čímž autor splnil hlavní cíl práce. Práce po formální stránce nevykazuje žádné větší nedostatky, vytknout lze jen nevhodně zvolené číslování nadpisů 4. úrovně, kdy se zejména v kapitole 3, hůře orientuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce pana Baroše je zaměřena na srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortu. Zadáním je dáno, že práce je rešeršního charakteru. Bakalářská práce dobře shrnuje velké množství informací, obsahuje však některé nejasnosti a nepřesnosti. Především je třeba rozlišovat v pojmech odpružení a tlumení, přestože se často oba tyto pojmy shrnují do pojmu odpružení. Kapitola 4 přináší zajímavé srovnání aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel. Některé informace však mohou být zavádějící, např. tehdy když magnetorheologické tlumiče jsou kombinovány se vzduchovým odpružením, což není jistě pravidlem. Práce je po stylistické stránce na slušné úrovni, grafická stránka však je velice slabá. V dnešní době není problémem zajistit vhodnou obrazovou dokumentaci v odpovídající kvalitě, aby nemusely být používány skeny obrázků ve velice špatné kvalitě. Obecně lze říci, že splnila zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83248