FODOR, J. Deformačně-napěťová analýza prutových soustav metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Návrat, Tomáš

Cíle práce byly splněny. Práce byla se studentem průběžně konzultována. Na práci je potřeba ocenit programátorské schopnosti autora, neboť byla snaha o grafickou interpretaci vypočtených výsledků a také grafické zadání vstupních parametrů prutové konstrukce. Práci je možné vytknout zvláštní řazení některých kapitol a snahu autora o rozšíření na řešení rámových konstrukcí, což nebylo cílem práce. Tyto nedostatky nesnižují úroveň práce, proto hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá problematikou modelování prutových soustav pomocí metody konečných prvků. Bakalář v práci prokázala, že je schopen kvalitní rešeršní studie s následnou tvorbou programu pro výpočet napjatosti a deformace v prvcích prutové soustavy. Práce je uspořádána logicky, po grafické stránce je pěkně zpracována, ale obsahuje řadu překlepů a formálních nedostatků. Označení prutů a styčníků na obr. 4.2 není stejné jako označení výsledků (obr. 4. 3 a obr. 4.4), což čtenáři komplikuje orientaci v práci. V práci jsou řešeny dvě úlohy, ve kterých postrádám interpretaci dosažených výsledků, srovnání získaných výsledků s výsledky z jiného software je v pořádku, ale je třeba je rozšířit o detailní analýzu deformace a napjatosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83226