GÓRNISIEWICZ, T. Optimalizace uložení ložisek převodovky domíchávače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nohál, Libor

Student v diplomové práci (DP) provedl na základě zadání rozsáhlou rešerši stávajících konstrukčních řešení převodovek a uložení ložisek používaných pro domíchávače. Na základě dat poskytnutých výrobcem převodovek, studia dostupné odborné literatury a zpřístupněného know-how firmy ZKL student samostatně pod odborným dohledem vedoucího provedl analýzu stávajícího řešení a navrhl postup optimalizace geometrie hlavního ložiska. Tento postup následně ověřil na geometrii speciálního ložiska pro vyšší kubaturu domíchávače. Oblast konstrukce ložisek je komplexní a multioborová, proniknutí do této problematiky vyžaduje delší období. I přes tuto náročnost student vhodně využil znalosti získané během svého studia k návrhům zajímavých možností řešení. Výsledné řešení je přínosné pro praktické využití a lze ho využít jako základ pro další vývoj. Až na drobné nedostatky hodnotím DP jako přínosnou, prakticky využitelnou, splňující požadavky na DP kladené a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
A

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Zajímavá práce v rámci projektu MPO. Jediný vážný problém práce vidím v nedostatečném odlišení vlastní práce studenta od práce ostatního řešitelského týmu v ZKL. Není jasné, zda byl řízen, či pracoval autonomně. V rešerži jsou poněkud nesmyslně popisovány konstrukce triviálních valivý ložisek (str. 25-29). I popisy vlnových převodovek mi přijdou v takto objemné práci nadbytečné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita C
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací B
B

eVSKP id 83223