GAZDA, O. Pomůcky pro podporu chůze - rešeršní studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Gazda zpracoval rešeršní studii na téma pomůcek pro podporu chůze. Podařilo se mu nalézt celkem pět realizovaných projektů, navrhl kritéria hodnocení a realizované projekty vyhodnotil. Pracoval samostatně a iniciativně, práce může být dobrým výchozím bodem při návrhu vlastní koncepce. Trošku chybí přehled navržených, ale nerealizovaných koncepcí. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mašek, Petr

Předložená bakalářská práce se zabývá rešeršní studií zařízení pro podporu chůze částečně nebo úplně ochrnutých lidí. První část práce pojednává o různých již uvedených koncepčních zařízeních pro podporu nebo náhradu chůze. Následující část se zabývá kritérii, pro realizaci zařízení. Závěrečná část pojednává o zhodnocení koncepcí zařízení pro podporu a náhradu chůze. Z hlediska grafické úpravy musím autorovi vytknout na str. 23 použití jiného fontu nebo velikosti písma v části textu. U některých názvů kapitol bych doporučil použít spíše zkratky anglického názvu nebo český popis. Z hlediska interpretace výsledků, by bylo vhodné k tabulce 6.1 uvést nějaký bližší popis a podrobnější zhodnocení kritérií projektů z rešeršní studie. Kapitolu 4 bych autorovi doporučil rozdělit na pomůcky pro podporu chůze a pomůcky pro náhradu chůze. V práci se vyskytuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů. Veškeré cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83236