VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN DESIGN TOPINKOVAČE DESIGN OF TOASTER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE NINA ŠKODOVÁ AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. EVA FRIDRICHOVÁ SUPERVISOR BRNO 2015 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Ústav konstruování Akademický rok: 2014/2015 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student(ka): Nina Škodová který/která studuje v bakalářském studijním programu obor: Průmyslový design ve strojírenství (2301R008) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: Design topinkovače v anglickém jazyce: Design of Toaster Stručná charakteristika problematiky úkolu: Cílem práce je analýza a návrh designu topinkovače. Návrh má splňovat obecné předpoklady průmyslového designu - respektovat funkční, konstrukční, technologické, estetické a ergonomické zákonitosti. Cíle bakalářské práce: Bakalářská práce musí obsahovat: (odpovídá názvům jednotlivých kapitol v práci) 1. Úvod 2. Přehled současného stavu poznání 3. Analýza problému a cíl práce 4. Variantní studie designu 5. Tvarové řešení 6. Konstrukčně technologické a ergonomické řešení 7. Barevné a grafické řešení 8. Diskuze 9. Závěr 10. Seznam použitých zdrojů Forma práce: průvodní zpráva, digitální data, sumarizační poster, fotografie modelu, fyzický model Typ práce: designérská; Účel práce: vzdělávání Rozsah práce: cca 27 000 znaků (15 - 20 stran textu bez obrázků). Zásady pro vypracování práce: http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/BP_DP/Zasady_VSKP_2015.pdf Šablona práce: http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/UK_sablona_praci.zip strana 6 Seznam odborné literatury: LIDWELL, W., MANACSA, G.: Deconstructing product design. Massachusetts: Rockport Publishers. 2008. FIELL C., FIELL P.: Designing the 21st Century. Köln: TASCHEN. 2001. DREYFUSS, H. - POWELL, E.: Designing for People. New York : Allworth, 2003. JOHNSON, M.: Problem solved. London : Phaidon, 2002. NORMAN, D. A.: Emotional Design. New York : Basic Books, 2004. TICHÁ,J., KAPLICKÝ, J.: Future systems. Praha : Zlatý řez, 2002. WONG, W.: Principles of Form and Design. New York : Wiley, 1993. Časopisy: Design Trend, Designum, Form, ID Magazine ap. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Fridrichová Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. V Brně, dne 12.11.2014 L.S. _______________________________ _______________________________ prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. Ředitel ústavu Děkan fakulty DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark strana 7 AbstrAkt Předmětem bakalářské práce je design topinkovače. Práce se zabývá vývojem topinkovačů a současnými produkty na trhu. Cílem této práce bylo vytvoření univerzálního designu respektující technické, ergonomické a estetické požadavky. klíčová slova Topinkovač, kuchyně, topinka, opékání AbstrACt The subject of bachelor thesis is design of toaster. The work deals with evolution of toasters and toasters sold on the market nowdays. The goal is to create universal design that respects technical, ergonomic and aesthetic requirements. kEYWoRDs Toaster, kitchen, toast, toasting BIBlIoGRaFICká CITaCE ŠKODOVÁ, N. Design topinkovače. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Eva Fridrichová. strana 9 Prohlášení o původnosti PRoHláŠENí o PŮvoDNosTI Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Design topinkovače vypracovala samo- statně pod vedením Ing. Evy Fridrichové a s využitím zdrojů uvedených v Seznamu použitých zdrojů. V Brně dne .................................... .................................... Podpis autora strana 11 Poděkování PoDĚkováNí Děkuji vedoucí práce Ing. Evě Fridrichové za cenné rady a myšlenky při vedení mé bakalářské práce. Dále děkuji rodičům, bratrovi, příteli za podporu a spolužákům za jejich postřehy. strana 13 aBsTRakT 7 klíčová slova 7 aBsTRaCT 7 kEYWoRDs 7 BIBlIoGRaFICká CITaCE 7 PRoHláŠENí o PŮvoDNosTI 9 PoDĚkováNí 11 úvoD 15 1 PřEHlED současNéHo sTavu PozNáNí 17 1.1 Vývojová analýza 17 1.1.1 Vznik chleba a počátky topinek 17 1.1.2 První starověké topinkovače 17 1.1.3 Přelomové objevy a moderní topinkovače 18 1.2 Technická analýza 20 1.2.1 Dělení topinkovačů 20 1.2.2 Vnitřní komponenty 20 1.2.3 Výroba topinkovačů 22 1.3 Designérská analýza 22 1.3.1 Topinkovače Russell Hobbs 23 1.3.2 Topinkovač Tchibo 24 1.3.3 Koncepční topinkovače 24 1.3.4 Shrnutí dnešního trendu 26 2 aNalýza PRoBlému a Cíl PRáCE 27 3 vaRIaNTNí sTuDIE DEsIGNu 28 3.1 Varianta 1 28 3.2 Varianta 2 28 3.3 Varianta 3 29 3.4 Finální varianta 30 4 TvaRové řEŠENí 31 4.1 Tvarové (kompoziční) řešení 31 5 BaREvNé a GRaFICké řEŠENí 32 6 koNsTRučNĚ-TECHNoloGICké řEŠENí a ERGoNomICké řEŠENí 35 6.1 Konstrukčně-technologické řešení 35 6.1.1 Tělo a základna 35 6.1.2 Vnitřní komponenty 35 6.1.3 Příslušenství 35 6.1.4 Rozměry 37 6.2 Ergonomické řešení 38 6.2.1 Ovladače 38 6.2.2 Varianty 38 7 DIskuzE 39 7.1 Psychologická funkce 39 7.2 Ekonomická funkce 39 7.3 Sociální funkce 39 závĚR 40 Obsah oBsaH Obsah sEzNam PoužITýCH zDRojŮ 41 sEzNam oBRázkŮ a GRaFŮ 43 sEzNam PříloH 44 sumaRIzačNí PosTER 45 strana 14 strana 15 úvoD Za poslední dvě dekády se topinkovač stal nedílnou součástí mnoha domácností. Na samotném začátku stál topinkovač, jehož ovládání bylo manuální a nepříliš uživatel- sky přívětivé. Oproti tomu máme v dnešní době na trhu topinkovače, které jsou plně automatické a zaručí nám nejen opečení topinky na zvolený stupeň, ale také nám za- jišťují větší bezpečnost, než tomu bylo dříve. Dnešní přístroje také disponují mnoha funkcemi, jednou z nich je například tlačítko s funkcí rozmrazování. S postupným při- dáváním úkonů, které topinkovač v kuchyni dokáže plnit, se zvyšuje i jeho oblíbenost a častěji se využívá i jinak než pouze k opékání topinek. Ve své práci jsem vycházela z faktu, že topinkovače, současně dostupné na trhu, zabírají v kuchyni příliš mnoho místa. Hledala jsem proto pro tento přístroj vhodné umístění, tak, aby se co nejvíce místa ušetřilo. Tento návrh se zaměřuje na návrh topinkovače, který by bylo možné zavěsit na stěnu a zároveň, za pomocí jiného příslušenství, postavit na pracovní desku jako stolní. Je čistě na uživateli, který princip zvolí. Případně by si jeden či druhý systém mohl časem dodatečně dokoupit. Výsledný design by měl sázet na čistotu tvarového provedení, uživatelský komfort při obsluze topinkovače a jeho netradiční vzhled. . Úvod Přehled současného stavu poznání strana 17 1 PřEHlED současNéHo sTavu PozNáNí 1.1 vývojová analýza 1.1.1 vznik chleba a počátky topinek Předchůdcem dnešní topinky byl samozřejmě chléb. První archeologické důkazy o používání mouky se datují 30 000 let před naším letopočtem. Z této doby také pocházejí první zmínky o chlebu. Pšenice a ječmen byly jedny z prvních plodin zdomácnělých na území dnešního Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele. Přes to, že tyto plodiny nebyly tak bohaté na živiny jako ostatní, které se v té době sbíraly, dokázal chléb, vyrobený z nich, nasytit větší část tehdejší populace.[3] Chléb, jak ho známe dnes, byl pravděpodobně vynalezen ve starověkém Egyptě před zhruba 6000 lety. Egypťané totiž zjistili, že když nechají těsto chvíli stát, tak nabyde několikanásobně svůj objem. Tehdy lidé nevěděli, čím je to způsobeno. Zjistili to až v 17. století s vynálezem prvního mikroskopu. V této době se zjistilo, že toto „kynutí“ bylo způsobeno sporami kvasinek, které se nacházely ve vzduchu. V suchém a horkém egyptském klima chléb ztvrdnul a bylo téměř nemožné ho jíst. Díky tomu napadlo tehdejší Egypťany, že by mohli chléb opéct, aby prodloužili jeho životnost. A tak byla na světě první topinka. [2] [3] [4] Zhruba kolem roku 500 před naším letopočtem převzali z Egypta myšlenku opékání chleba Římané, a poté kolem roku 44 našeho letopočtu, když proběhla Římská invaze do Velké Británie, tento zvyk přenesli i na Britské ostrovy. Později přinesli Britští kolonizátoři opékaný chléb do Ameriky. O popularizaci opékaného chleba se zasloužili zejména Římané. Slovo topinka, anglicky „toast“ původně pochází z latinského „tostum“, což znamená v překladu „opékat“. [1] [2] 1.1.2 První starověké topinkovače Dávné civilizace umisťovaly chléb nad otevřený oheň, aby zabránily jeho zplesnivění. Tehdy lidé opékali chléb tak, že ho drželi napíchnutý na kovovou tyč nad ohněm nebo ohništěm. V pozdější době začali lidé na opékání chleba vynalézat různé nástroje. V šestnáctém století jej umisťovali na horká kamna, poté začali používat zvláštní držák, který bylo možné připevnit na okraj krbu. Tento držák držel chléb nad ohněm a bylo jím možno otáčet. Chléb se tak mohl rovnoměrně opékat. [2] 1.1 1.1.1 1.1.2 1 obr. 1-1 Starověký držák na chléb strana 18 Přehled současného stavu poznání a bylo jím možno otáčet. Chléb se tak mohl rovnoměrně opékat. 1.1.3 Přelomové objevy a moderní topinkovače První elektrický topinkovač byl vynalezen v roce 1893 skotským vědcem Alanem MacMastersem. Ve své době ale přístroj nebyl vůbec populární. Kovové vedení se velice často vlivem vysokých teplot tavilo, a to způsobovalo požáry. Ale i v této době měli topinkovač pouze lidé s přístupem k elektřině, protože ta nebyla ještě v domácnostech běžná a dostupná. Další vynález přišel v roce 1905, kdy dva američtí vědci vytvořili slitinu niklu a chromu, zvanou nichrom, která byla vysoce žáruvzdorná. To znamenalo, že topinkovač, který použil tuto slitinu byl konečně bezpečný. O čtyři roky později podal Frank Shailor, mechanik firmy General Electric, návrh na uznání patentu jeho topinkovače, který využíval právě nichrom. Tento patent byl uznán a právě jeho topinkovač s názvem D-12 je považován za první komerčně úspěšný topinkovač vůbec. [4] [8] Tyto topinkovače opékaly chléb pouze z jedné strany, poté se topinka musela otočit. Další významná změna proběhla v roce 1913, kdy byl vynalezen topinkovač, který automaticky vypnul topné těleso, když byl chléb opečený. V roce 1919 byl vynalezen moderní „pop-up“ topinkovač, který nejen, že vypnul topné těleso, když byl plátek chleba opečený, ale také umožňoval, aby z něj topinky „vyskočily“. O tento objev se zasloužil americký mechanik Charles P. Strite, který do svého návrhu nově zakomponoval pružiny a časovač. Tento topinkovač byl zkonstruován za účelem jeho použití v restauracích. V roce 1921 se Stritovi jeho vynález podařilo patentovat. Ve stejném roce podepsal smlouvu s firmou Waters Genter Company a jeho zařízení se začalo vyrábět sériově. [4] [8] [9] obr. 1-2 Topinkovač D-12 Přehled současného stavu poznání strana 19 V třicátých letech minulého století byl stále topinkovač pro „obyčejné lidi“ nedostupnou záležitostí. V té době stálo jeho pořízení zhruba 25 dolarů, což je ekvivalentní dnešním 354 dolarům. Až o třicet let později, v šedesátých letech poklesla cena topinkovače natolik, že si jej mohly dovolit téměř všechny domácnosti. Od roku 1970 se zařízení začalo vyrábět ve více barevných variantách, předtím bylo běžné provedení dřevěné. V osmdesátých letech si lidé mohli pořídit topinkovač, který měl dvě přihrádky na chléb a byl vyroben z tepelně odolného plastu. Tyto topinkovače byly nově větších rozměrů, aby do něj mohli lidé vkládat i širší plátky. Později se v této dekádě začaly vyrábět topinkovače se čtyřmi nebo dokonce i šesti přihrádkami, které se běžně používají v domácnostech na celém světě prakticky dodnes. [4] obr. 1-3 První pop-up topinkovač obr. 1-4 Typické topinkovače 60. let 20. století Přehled současného stavu poznání strana 20 1.2 Technická analýza 1.2.1 Dělení topinkovačů Současné elektrické topinkovače můžeme podle jejich konstrukce dělit na tři hlavní skupiny. manuální topinkovače První z nich jsou topinkovače manuální. Dřívější elektrické topinkovače neměly pohyblivé části a tak byl chléb jednoduše umístěn na mřížce. Většina z manuálních topinkovačů jsou vertikálního typu s otevřeným topným tělesem. V nich se chléb pokládá na sklopné stojany. Na každé straně topného tělesa je jeden tento stojan. Poté, co se topinka opeče z jedné strany, se otočením stojanu chléb obrátí. Existují ještě topinkovače, ve kterých je topné těleso orientováno horizontálně. V tomto případě se chléb pokládá na ploché nosiče. Největší nevýhodou všech těchto manuálních topinkovačů je to, že doba opékání závisí výhradně na úsudku člověka. [7] Poloautomatické topinkovače Další kategorií jsou poloautomatické topinkovače, které obsahují hlásiče nebo signalizační zařízení. Toto zařízení ohlásí, když je topinka opečená. Jiné topinkovače obsahují termostat, který kontroluje opékání tak, že měří teplotu na povrchu topinky. Tento typ topinkovačů ale většinou neobsahuje „pop-up“ zařízení. Zahrnut ale bývá číselník, který umožňuje nastavení intenzity opečení chleba. [7] automatické topinkovače Poslední kategorií jsou automatické topinkovače. Existuje mnoho typů, které se od sebe vzájemně liší konstrukcí, ale ve všech případech je to elektrický proud v topném tělese, který opéká topinku. Hlavním rozdílem bývá způsob kontrolování cyklu opékání. Velká část topinkovačů se klasifikují jako „pop-up“ typ. Tato zařízení zahrnují navíc termostat a časovač. Tyto součástky nám automaticky kontrolují opékací proces. [7] 1.2.2 Důležité části topinkovače a jak pracují Současné topinkovače využívají k opékání infračervené záření. Když umístíme chléb dovnitř, uvidíme, že cívky vyzařují infračervené záření. Toto záření opatrně vysušuje povrch chleba a opéká ho. Nejběžnějším způsobem produkce infračerveného záření je použití nichromového vedení. Toto vedení je namotáno na slídovou destičku. Ni- chrom je slitina niklu a chromu. Tento materiál má velký elektrický odpor například ve srovnání s bronzem. Takže i kratší vedení má dostatečně velký odpor, aby se rychle zahřálo. Další výhodou nichromu je to, že slitina neoxiduje, i když ji zahříváme. Od poloviny dvacátého století se do topinkovačů začaly přidávat další dvě důležité součásti. První z nich je časovač, který automaticky vypne zařízení, když je topinka hotová a druhou je pružný zásobník, který umožňuje to, že topinka ve správnou chvíli vyskočí. [6] [10] Každou stranu slotu lemují dvě slídovo-nichromové destičky. V každém slotu jsou dva držáky. Ty jsou připojeny k páčce, tak, že když se zmáčkne, topinka se zasune dolů, do nitra topinkovače. Kovový držák uvnitř slotu je pohyblivý, a tak je možné s topinkou Přehled současného stavu poznání strana 21 pohodlně manipulovat nahoru a dolů. Mnoho topinkovačů má na každé straně slotu dva rošty, které drží topinku ve správné poloze a centrují ji. Dvě kovové pružiny se stlačí, když se držák přiblíží dnu slotu a vtáhne rošty dovnitř. [6] Pro správnou funkci topinkovače jsou nutné tři základní součásti. Zaprvé, mechanismus musí držet páčku, kterou jsme stlačili, v dolní poloze. Je to nutné proto, aby topinka vydržela v útrobách topinkovače takovou dobu, aby se stačila přiměřeně opéct. Dále musí být nichromové vedení připojeno k napájení. A v poslední řadě zde musí být přítomen časovač, který uvolní držák ve správný čas, a tak topinka vyskočí nahoru [6]. Další důležitou součástí topinkovače je deska s kontakty. Když uživatel zmáčkne páčku, tak se plastová destička přitlačí na kontakty. Tím se dostane energie i na tuto destičku. Sto dvacet voltů potom probíhá přímo přes kontakty do nichromového vedení, a tak se topinka začíná opékat. Jednoduchý obvod složený z tranzistorů, rezistorů a kondenzátorů se zapne a napájí elektromagnet. Elektromagnet přitahuje, a tak i drží kovový kus na ovládací páčce. Tím drží topinku v topinkovači. Tento jednoduchý obvod funguje jako časovač. Kondenzátor se nabije přes rezistor, a když dosáhne určitého napětí, přeruší napájení elektromagnetu a pružina okamžitě vyskočí nahoru a uvolní tak topinku. V procesu se plastová destička nadzvedává, a tak přerušuje energii jdoucí do topinkovače. Nastavitelný rezistor je ve většině topinkovačů nezbytnou součástí pro nastavení intenzity opékání topinky. Změna odporu mění rychlost, jakou se kondenzátor nabíjí, a tak kontroluje čas, který uběhne než časovač uvolní elektromagnet. Toto je klíčové, zejména z toho důvodu, že časovač usnadňuje práci uživateli, který nemusí sám kontrolovat stav opékání topinky, jak tomu bylo u manuálních topinkovačů. [6] . obr. 1-5 Topné těleso Přehled současného stavu poznání strana 22 1.2.3 výroba topinkovačů Většina dnešních topinkovačů se vyrábí z tlakem lisovaného plastu. Nejpoužívanějšími druhy plastu jsou Polypropylen, Akrylonitril-Butadien-Styrol a Polybutylentereftalát. Malé plastové kuličky jsou umístěny do násypky a pak jsou ohřáty na 177 °C. S přibývající teplotou se směs mění na polotekutou. Poté se nalévá do formy na topinkovač a následně je chlazena. Jakmile je plast chladný a ztvrdlý, vyndává se z formy. [1] Důležitou vnitřní součástí topinkovače je nichromové vedení. Toto vedení se vloží do zařízení, které pak automaticky obalí vedení kolem slídové destičky. Tyto destičky jsou pak umístěny na montážní linky. Do každého topinkovače se přišroubují dvě tyto desky. Dále se do zařízení musí přidat pružné zásobníky. Ty se manuálně našroubují na místo jejich určení. Dva obdélníkové kovové vodiče se pak vrství nad a pod destičku izolace. Poté se do topinkovače přišroubuje nebo svařením připojí svorkovnice. Konce zařízení, které kontroluje teplotu, jsou přišroubovány ke koncům vodičů. Elektrický kabel je poté přidán k základně topinkovače, k té se také přidávají drátěné držáky a svorkovnice. Nakonec se vše umístí dovnitř skořápky topinkovače. [1] 1.3 Designérská analýza Topinkovače jsou v dnešní době součást téměř každé domácnosti. Od topinkovače, který byl určen pouze k opékání topinek uběhla dlouhá cesta a zákazníci dnes očekávají od tohoto přístroje více způsobů využití. Proto se dnešní trend ubírá spíše směrem, kdy mají topinkovače větší přihrádky, ve kterých lze opéct například plátek našeho běžného chleba, ve Spojených Státech Amerických je zase tento větší rozměr využíván obr. 1-6 Popis částí topinkovače Přehled současného stavu poznání strana 23 k opékání bagelů. Co se týče tvarového řešení dnešních přístrojů, designéři se většinou nepouštějí do žádných inovativních tvarů. Návrhy většinou vycházejí z kvádru či válce. 1.3.1 Topinkovače Russell Hobbs Topinkovač Russell Hobbs 19990 Easy Britská firma, přišla v roce 2013 s podlouhlým topinkovačem nesoucí název Easy. Je to právě jeho tvar, který má v kuchyni ušetřit místo, čímž je vhodný i do kuchyní, které jsou rozměrově menší. Je proto škoda, že se firma nesnažila tento topinkovač ještě zmenšit, dle mého názoru je totiž tento přístroj stále jeden z těch větších. Celá konstrukce působí masivně a na bocích má příliš mnoho zbytečného místa. Zadní strana přístroje je rovná, a tak lze topinkovač snadno přirazit ke zdi. Další výhodou je, že topinkovač využívá funkci vysokého nazdvižení pečiva. Tímto ještě víc přispívá k bezpečnosti uživatele, protože snižuje riziko, že se člověk při vyndávání topinky spálí o rozžhavenou mřížku. Další inovativní záležitostí jsou dvě přihrádky na přední straně topinkovače. Tyto kapsy slouží k tomu, aby topinky vydržely teplé i po dopeče ní. Je to nespornou výhodou, když uživatel potřebuje dodělat jinou část snídaně, například vajíčka. Nevýhodou je zpracování těchto kapes. Vzhledem k volbě materiálu je možné, že se při častém používání poruší panty. [11] legacy Black Topinkovač Tento topinkovač je vybaven speciální mřížkou na rozpékání chleba a dalších potravin. Na mřížku lze položit i již upečenou topinku, a tak ji udržet déle čerstvou. Přístroj slibuje také schopnost rozmrazování potravin, které se právě vyndaly z mrazáku. Přihrádky na topinky jsou nadstandardně veliké, aby bylo, stejně jako u předchozího topinkovače, možno opékat jiné pečivo než toastový chléb. Zahnuta je přihrádka na drobky, což je velká výhoda a v dnešní době asi již i samozřejmost. Tvarově a barevně je topinkovač střízlivý. Černo – stříbrná kombinace je neutrální a hodí se do většiny domácností. V případě firmy Russell Hobbs by ale dle mého názoru neuškodilo trochu upustit od příliš klasického tvarování topinkovače. Tvarem se nevyjímá v široké škále topinkovačů na trhu. [13] 1.3.1 obr. 1-7 Topinkovač Russell Hobbs 19990 Easy Přehled současného stavu poznání strana 24 1.3.2 Topinkovač Tchibo Levný topinkovač od německé firmy Tchibo se svým zajímavě oblým tvarem liší od většiny dnešních topinkovačů. Čistě provedený tvar zužující se směrem vzhůru působí na uživatele pozitivním dojmem. Černé provedení je klasické. Výhodou tohoto topinkovače je nejen jeho cena, ale také možnost sledovat proces opékání topinky pomocí LED svítících kontrolek na těle topinkovače. Přístroj disponuje funkcí rozmrazování pečiva a centrování topinky. Dle preferencí uživatele je možné na horní stranu topinkovače připevnit stojánek, na který lze položit topinky a udržovat je teplé i po dopečení. Zajímavé je také využití krytu na opékací otvor, tím prý dojde k ušetření elektrické energie a rychlejšímu opečení topinky. [12] 1.3.3 koncepční topinkovače Návrhy topinkovačů, které nebyly realizované se ve velké míře liší od tradičních přístrojů na trhu. Jsou tvarově odvážnější a hledají často nové principy fungování topinkovače. ototoast Toaster Řešení designéra Yaksein Eliran spočívá v inspiraci květinou, jejíž právě rašící lístek symbolizuje nový den. Když je topinka upečená, vyskočí z topinkovače ven. Topinkovač je přenosný. Tvarově obyčejný – kulatý a přesto na první pohled zaujme, obr. 1-8 Topinkovač Legacy Black obr. 1-9 Topinkovač Tchibo Přehled současného stavu poznání strana 25 možná i díky jeho odvážnému barevnému provedení. Zajímavé jsou taky prolisy ve tvaru topinky na přední straně přístroje. Princip vyskakování topinky z topinkovače je ale nešikovný v tom, že při vyskočení nemůžeme přesně odhadnout, kam a jak topinka dopadne. Velkou nevýhodou by bylo také velké množství drobků, které by vznikly nárazem topinky na kuchyňskou linku nebo talíř. [14] Ply Toaster Topinkovač navržený studiem Gro Design ve velice minimalistickém provedení upoutá pozornost nejen díky svému tvaru, ale také použitým materiálům. Kryt topinkovače je vyroben z překližky, která vyniká tepelnou izolací a také působí na člověka teplým, pozitivním dojmem. Použití tohoto materiálu se inspirovalo u ostatních kuchyňských objektů, jako například nožů nebo krájecích prkének. [15] obr. 1-10 Ototoast Toaster obr. 1-11 Ply Toaster Přehled současného stavu poznání strana 26 slim Toaster Závěsný topinkovač od designérů Muzaffer Kocer a Avca Guven následuje dnešní snahu ušetřit na kuchyňské lince co nejvíce místa a zároveň vytvořit takový topinkovač, který by byl zajímavým doplňkem kuchyně, ne pouze funkčním přístrojem. Jeho tělo je tenké a nezabírá v kuchyni příliš místa a lze ho jednoduše přimontovat na stěnu. [16] 1.3.4 shrnutí dnešního trendu Dnešní trend se orientuje zejména na ušetření místa v kuchyni. Topinkovače se oproti přístrojům ze začátku tisíciletí stále zmenšují a nabízejí nové funkce, které by uživateli usnadnily používání topinkovače. Samozřejmostí dnešních návrhů je i přihrádka na drobky, díky níž se topinkovač snadněji čistí. Velice často využívaným prvkem je v po- slední době zahrnutí držáku, na kterém by se topinky ohřívaly i po upečení. Bohužel v mnoha případech dnešních řešení ustupuje design funkci, a tak je většina topinkova- čů, dostupných na trhu, konvenčního a ne příliš zajímavého tvaru. obr. 1-12 Slim Toaster Analýza problému a cíl práce strana 27 2 aNalýza PRoBlému a Cíl PRáCE Na dnešním trhu najdeme nepřeberné množství různých topinkovačů, které dokáží spolehlivě plnit funkci, pro kterou byly navrženy. Drtivou většinu tvoří topinkovače automatické, které díky časovači a „pop-up“ systému zvyšují uživatelský komfort. Běžně se u topinkovačů vyskytují dva sloty na topinky, ale výjimkou nejsou ani čtyři. Samozřejmostí se dnes již stal tác na drobky, díky kterému je čištění drobků z útrob topinkovače poměrně snadnou záležitostí. Dalším společným jmenovatelem všech těchto topinkovačů je, že jsou většinou velice robustní. To může být zejména v menších kuchyních, postrádajících dostatek volné pracovní plochy, problémem. Topinkovačů, které by se snažily místo v kuchyni ušetřit na trhu v současnosti moc nenajdeme. Ovšem existují výjimky, jejichž tělo je v některém z rozměrů menší než u většiny ostatních nebo mají například jednu svou stranu zkosenou tak, aby je bylo možné přirazit ke stěně. Tvar většiny topinkovačů vychází z kvádru, a tím pak přístroje nabývají větších rozměrů. Z ovládacích prvků je vždy přítomen nastavitelný regulátor teploty nebo stupně opečení topinky. Důležitou součástí je páčka na zatlačení topinek do nitra topinkovače. Vzhledem k tomu, že páčka se pohybuje v drážce, která je na jednom z boků topinkovače viditelná, je způsob jejího užití jasně definovaný a není ho tak potřeba dovysvětlovat dalšími symboly. Další ovladače závisí na funkcích topinkovače, které si každý výrobce stanoví zvlášť, většinou ale bývá také přítomno tlačítko „cancel“ nebo „stop“. Pro tato doprovodná tlačítka je nutností použít grafické symboly, které by uživatele navedly k jejich správnému používání. Cílem je právě zmiňované ušetření místa na pracovní desce kuchyně, to znamená vytvoření kompaktního tvaru, který by svými rozměry byl vhodný i do menších kuchyní. Dále bylo také důležité udržení uživatelského komfortu pomocí tácu na drobky a jasně definovaných ovladačů. Topinkovač by měl být dostupný v takových barevných variantách, aby se svým vzhledem hodil do většiny moderních domácností a byl variabilní i pokud by se uživatel postupem času rozhodl měnit vzhled své kuchyně. Nadčasovost a jednoduchost tvaru návrhu je také důležitým bodem. Dnešní trend se ubírá spíše směrem zjednodušování a čistoty tvarů, v tomto duchu by se tedy měl ubírat i tvar mého návrhu. 2 Variantní studie designu strana 28 3 vaRIaNTNí sTuDIE DEsIGNu 3.1 varianta 1 První varianta se soustředí zejména na ušetření místa v kuchyni. Malé rozměry topinkovače zajišťují, že topinkovač nebude zabírat příliš mnoho místa i menších kuchyních. Kompaktní tvar byl inspirován tulipánem, po kterém získal zakulacené rysy. Z těla topinkovače vybíhá kapsa, která by ovšem neměla nijak rušit celistvost jeho tvaru. Zkosená vrchní plocha, která je jemně nahnutá směrem k uživateli by měla zvýšit komfort při běžném užívání přístroje. Zadní strana topinkovače je také zkosená, aby bylo možné jej přirazit ke stěně. Topinkovač má na své horní části dva sloty, každý o šířce 30 mm. Tyto sloty jsou větších rozměrů kvůli tomu, že běžný uživatel žádá od topinkovače více než pouze opečení topinky, často mají lidé požadavky i na opečení klasického plátku chleba. Jak už bylo řečeno v prvním odstavci, topinkovač je velice malých rozměrů. Největší z těchto rozměrů - výška by neměla přesahovat 200 mm. Automatický topinkovač by zahrnoval pop-up systém, vysoké vyskočení chleba po skončení opékání a samozřej- mě časovač. Do kapsy na přední straně topinkovače by bylo možné vložit topinku, ve které by se topinka po jejím dopečení stále ohřívala. Tento návrh bohužel nepřinášel tolik inovace, a vzhledově se příliš podobal konvenčním topinkovačům. I přes jeho velmi malé rozměry měl topinkovač stále poměrně robustní výzor a nešetřil až tolik místa v kuchyni, kolik bych se svým návrhem chtěla ušetřit. 3.2 varianta 2 Druhým návrh využívá oproti návrhu číslo jedna princip zavěšení topinkovače na zeď. Tím by došlo k velkému ušetření místa v kuchyni, protože by na pracovní ploše neubíral žádné místo na pracovní ploše. Topinkovač má oblý tvar, který postupně vybíhá ze zdi. Při pohledu z boku uvidíme vnitřní část topinkovače, jejíž jedna část by mohla sloužit jako přihrádka na drobky. Topinkovač má opět dva sloty na opečení topinek. Do těchto slotů by se topinky umisťovaly z horní strany. To by mohlo být nepraktické a znemožňovalo by to užití obr. 3-1 Varianta 1 Variantní studie designu strana 29 v kuchyních, které mají na zadní desce málo místa. Za další velkou nevýhodu tohoto návrhu pokládám zejména místo, které by topinkovač zabíral směrem do prostoru k uživateli. Tento největší rozměr by byl zhruba 250 mm, což jsem vyhodnotila jako příliš mnoho. Topinkovač by tak zbytečně překážel a zhoršoval by tak uživatelský komfort. 3.3 varianta 3 Třetí návrh vychází z chyb předchozích variant a přichází tak s novým tvarovým řešením. Tato varianta využívá možnosti zavěšení topinkovače na zeď, tím také šetří místo na pracovní desce. Díky trojúhelníkovitému tvaru šetří tento návrh místo pod topinkovačem a zvyšuje komfort při práci na pracovní desce. Návrh topinkovače počítá také s tím, že by jej bylo možné i položit na jednu jeho stranu, a tím ho použít jako klasický topinkovač, umístěný na pracovní desce. Tím pádem je to na uživateli, který způsob zvolí. Dva sloty, které byly umístěny pod sebou zabíraly drahocenné místo, a tak měl topinkovač větší rozměr ve směru k uživateli. Původně se počítalo s přivrtáním magnetické destičky na stěnu, na kterou by se poté topinkovač zavěsil. Pokud by se ale uživateli topinkovač nenávratně porouchal, zbyla by uživateli na stěně nevzhledná destička, která by prakticky neměla další využití. Na těle topinkovače by byla zboku umístěna přihrádka na drobky. 3.3 obr. 3-2 Varianta 2 obr. 3-3 Varianta 3 Variantní studie designu strana 30 3.4 Finální varianta Finální varianta se tvarově prakticky neliší od varianty třetí. Uživatel má jako v přechozím případě možnost topinkovač buď zavěsit na stěnu, nebo klasicky položit na pracovní desku - v tomto případě ale za pomoci dvou stojánků, které se připevní na přístroj. Změnou, oproti návrhu číslo tři, je umístění slotů vedle sebe. Tím pádem zabírá topinkovač ještě méně místa směrem do prostoru k uživateli a také je pod ním více místa, takže prakticky neomezuje pohyb po pracovní desce. Největší z rozměrů má 255 mm. Dalším rozdílem je systém zavěšení na zeď. Oproti přechozímu návrhu již neobsahuje magnetickou destičku ale systém lišty s háčky. K topinkovači by bylo přiloženo příslušenství na přivrtání na zeď, tj. kovovou lištu s drážkou na horní straně a s háčky válcovitého tvaru. Dalším důležitým příslušenstvím jsou také dva velké háčky, které lze velice snadno nasadit na kovovou destičku. Do těchto háčků se poté zavěsí topinkovač. Ten má na zadní straně otvory, do kterých přesně pasují válcovité háčky, které mají výřezy fungující jako pojistky. Pro pojištění pohybu topinkovače směrem od stěny jsou zahrnuty právě ty nasazovací dlouhé háčky. Je jisté, že každý pro tyto dlouhé háčky ve své kuchyni nemá užití. Proto jsou odnímatelné a je velice lehké je nasadit a také sejmout. Pokud by se uživatel z nějakého důvodu rozhodl, že topinkovač již nechce mít zavěšený, ale chce si jej umístit na pracovní desku, jednoduše jej sejme z háčků a poté nasadí krytku na místo, kde byly předtím háčky. Tím nevznikají v topinkovači žádné otvory, které by rušily jeho čistý tvar. Na stěně mu poté zůstane lišta s háčky, kterou je dále možno využít například na zavěšení utěrek, nebo kuchyňské rukavice. obr. 3-4 Finální varianta Tvarové řešení strana 31 4 TvaRové řEŠENí 4.1 Tvarové (kompoziční) řešení Boční tvar návrhu vychází z trojúhelníku. Tohoto tvaru bylo použito po delším uvažování nad tím, jaký tvar by byl co nejvhodnější do malých kuchyní. Trojúhelník je při pověšení na zeď vhodný zejména proto, že takto tvarovaný topinkovač neubírá pod svým tělem žádné pracovní místo na kuchyňské lince. Naproti tomu, topinkovač, který by byl pouze kvádrovitého tvaru, by pracovní místo pod sebou zabíral. Tímto principem by se nedosáhlo kýženého výsledku ušetření místa. Z bočního pohledu vidíme zaoblené hrany, použité proto, aby tvar nepůsobil příliš ostře a geometricky. Zaoblené hrany přední části, která trčí ve směru k uživateli, zajišťují bezpečí uživatele a snižují riziko úrazu. Trojúhelník má horní stranu sklopenou. Toto by mělo zajišťovat zvýšený uživatelský komfort, protože strana, ze které uživatel vytahuje topinky, je k němu nakloněná. Při pohledu ze předu uvidíme ve spodní části místěnou přihrádku na drobky. Ta je zarovnaná s povrchem topinkovače a výrazným způsobem tak nenarušuje celou kom- pozici. V horní části se nachází dva sloty na topinky, které jsou umístěny vedle sebe. Při uspořádání slotů pod sebou a zavěšení topinkovače na zeď, by totiž přístroj trčel dvakrát více směrem do prostoru k uživateli a znemožňoval tak pohodlný pohyb na pracovní desce. Na levé straně je umístěna ovládací páčka. Na pravé pak ovladač na nastavování teploty a tři další tlačítka pro doprovodné funkce - stop, rozmrazování a opětovné nahřátí. V zadní části topinkovače je umístěna krytka, pod kterou se nachází čtyři díry. Těmito čtyřmi děrami se topinkovač pověsí na háčky umístěné na stěně. Ve svém návrhu také počítám s tím, že je možné, že topinkovač po pár letech přestane sloužit. Proto jsem navrhla systém s háčky na stěnu tak, aby je bylo poté možno použít na zavěšení utěrek či kuchyňských rukavic. Dva dlouhé háčky nemusí najít ve všech kuchyních užití, a tak jsou jednoduše odnímatelné. 4 4.1 Barevné a grafické řešení strana 32 5 BaREvNé a GRaFICké řEŠENí Návrh se zaměřuje na to, aby topinkovač bylo možné použít v různém spektru stylu kuchyní. Uživatel by si z barevných variant měl vždy vybrat tak, aby mu topinkovač vhodně doplňoval interiér kuchyně. Právě z důvodu univerzálnosti byla vybraná první varianta s bílým plastovým tělem, které je snadno omyvatelné. Boční části jsou pak kovové. Systém s háčky je také vyroben z kovu a to proto, aby se zvýšila jeho odolnost. Ovládací prvky jsou na bocích v bílém plastovém provedení. obr. 5-1 První varianta Druhá varianta je také barevně poměrně univerzální. Černé plastové tělo doplňují kovové boky přístroje. Na bocích jsou umístěny barevně odlišené plastové ovladače v bílé barvě, která kontrastuje se zbytkem topinkovače. obr. 5-2 Druhá varianta Poslední varianta je nejodvážnější. Bílé plastové tělo a opět kovové boky jsou tentokrát doplněné velmi výraznými tlačítky v zeleno-žluté barvě. Tato varianta je vhodná zejména do moderních domácností. Takto barevně výrazně odlišené tlačítka mohou být vhodné i pro uživatele se zhoršeným zrakem. Barevné a grafické řešení strana 33 Velký otočný ovladač má na svých bocích stupnici, aby uživatel věděl, jaký stupeň opékání nastavil. Další tři doprovodná menší tlačítka mají vedle sebe také symboly, které nastiňují jejich funkci. obr. 5-3 Třetí varianta Barevné a grafické řešení strana 34 obr. 5-4 Grafické řešení loga obr. 5-5 Grafické řešení symbolů Konstručně-technologické řešení a ergonomické řešení strana 35 6 koNsTRučNĚ-TECHNoloGICké řEŠENí a ERGoNomICké řEŠENí 6.1 konstrukčně-technologické řešení 6.1.1 Tělo a základna Topinkovač se skládá z několika důležitých částí. První částí je tělo topinkovače, vyrobené tvářením z polypropylenu. Toto tělo je rozděleno na dvě části – horní a spodní, které lze do sebe zacvaknout. Do spodní části se umístí základna topinkovače, na které leží destička s kontakty, a ze které také vede napájecí kabel. Na této základně se nachází velká většina důležitých součástí – leží na ní destička s kontakty, pojistka, která drží zásobník s topinkami ve spodní poloze a zařízení, které uvolní tento zásobník v pravý čas a cívka, která produkuje infračervené záření, vysušující povrch topinek. Destička s kontakty má tvar kvádru, ve kterém je díra. Tato díra slouží k tomu, aby se pod destičku mohl pohodlně umístit tác na drobky, a ty tak padaly rovnou do něj. Za touto přihrádkou se nachází pružiny, které zajistí, že se, po zatlačení na její přední stranu, přihrádka vysune a uživatel ji tak může pohodlně vysunout a zase vrátit zpátky. Dalšími částmi, ze kterých se přístroj skládá jsou kovové boky topinkovače. Poté, co se základna zasadí do topinkovače se tyto kovové části z broušené nerezové oceli zacvaknou na boky stroje. Na pravé straně jsou do boků topinkovače zasazena tři tlačítka- stop, tlačítko funkce rozmrazování a funkce opakovaného ohřevu. Dále jeden otočný ovladač pro regulaci stupně opékání. Na levé straně se pak nachází páčka pro zasunutí zásobníku s topinkami do těla 6.1.2 vnitřní komponenty Na destičku s kontakty navazují čtyři topná tělesa. Tato tělesa jsou vlastně slídové destičky, na které je namotáno nichromové vedení. Nichrom je slitina niklu a chromu a je prvním použitím materiálem v historii opékání topinek, který zaručil bezpečný chod topinkovačů. V nitru topinkovače se dále nachází pohyblivý zásobník. Je to spíše velice tenká kovová tyčka na kterou jsou připojeny packy, které zabraňují vypadnutí topinky. Z pravé strany je na tuto tyčku připojen kvádřík, který je umístěn v drážce. Na pravé straně je na tyčku připojen spínač, který se, když uživatel spustí páčku, zahákne o pojistku proti vyskočení topinek zpět nahoru. Dále je zde přítomen uvolňovač západky, který topinku v pravou chvíli uvolní. Ve slotech je připevněna mřížka, která zabraňuje tomu, aby se topinky dotýkaly přímo topného tělesa. 6.1.3 Příslušenství Dle preferencí zákazníka je topinkovač dostupný ve dvou variantách. První variantou je topinkovač závěsný. Abychom topinkovač mohli snadno zavěsit, je nutné k němu přiložit závěsný systém s háčky. Tento systém se skládá z lišty se čtyřmi válcovitými háčky, na topinkovači se pak nacházejí čtyři díry, které se nasunou na tyto háčky. Celý systém se na bocích přivrtá ke zdi. Další variantou je použití dvou stojánků, které se umístí na boky topinkovače. Aby tyto stojánky držely pevně tam, kde mají, jsou pod tělem topinkovače umístěny dva magnety, které to zaručí. Tyto stojánky mají tloušťku 2mm a jsou vyrobeny z nerezové oceli. 6.1.1 6.1 6 6.1.2 6.1.3 Konstručně-technologické řešení a ergonomické řešení strana 36 obr. 6-1 Vnitřní komponenty obr. 6-2 Závěsný systém Konstručně-technologické řešení a ergonomické řešení strana 37 6.1.4 Rozměry Hlavní rozměry topinkovače jsou 255, 220 a 133 mm. Radiusy na jeho těle byly zvoleny 20 a 3 mm. Jednotlivá tlačítka mají poloměr 7mm, ovladač nastavení stupně opékání pak poloměr 15 mm. 6.1.4 obr. 6-3 Rozměry Konstručně-technologické řešení a ergonomické řešení strana 38 6.2 Ergonomické řešení Topinkovač byl navržen tak, aby šetřil co nejvíce místa v kuchyni. Jeho horní zkosená strana je nahnutá směrem k uživateli, a tak zajišťuje pohodlnou manipulaci s topinkami. Ve svém návrhu bych chtěla zahrnout funkci vysokého vyzdvižení pečiva. Toto zajišťuje větší bezpečnost uživatele při manipulací s topinkami. Důležitou součásti přístroje, zvyšující uživatelský komfort, je také tác na drobky, který umožňuje pohodlné čištění stroje a zaručuje, že se drobky v útrobách stroje nebudou dále pálit, a tím tak způsobovat nepříjemný zápach v kuchyni. 6.2.1 ovladače Páčka pro zanoření topinek je umístěna na levé straně topinkovače, což by mělo být pohodlné jak pro praváky, tak pro leváky. Další ovladače jsou umístěny na druhé straně. U ovladače pro nastavení stupně opékání není nutno použít vysvětlujících symbolů, uživatel instinktivně zjistí, jak se ovladač používá. Žádoucí je pouze zahrnutí stupnice, aby bylo jasné, jaký stupeň opékání je zrovna nastavený. Páčka pro zanoření topinek také nepotřebuje další vysvětlení a její používání je velice instinktivní. Tři tlačítka, která jsou na pravém boku přístroje již ale vyžadují symboly, které by naznačovaly jejich funkci. 6.2.2 varianty Topinkovač by byl k dostání ve dvou variantách. První z nich – závěsná, se zavěsí na zeď na přivrtané háčky, a tím šetří místo. Pokud by uživatel nechtěl mít přístroj nadále zavěšený nebo se mu například pokazil, zůstanou mu na stěně háčky, které lze dále užívat například pro zavěšení utěrek. Druhá varianta – stolní, zahrnuje dva stojánky, do nichž se topinkovač umístí. Tyto stojánky drží na svém místě pomocí magnetů pod horním krytem přístroje . Diskuze strana 39 7 DIskuzE 7.1 Psychologická funkce Topinkovač je zařízení, které má v dnešní době většina domácností. Velkou výhodou topinkovače je, když v kuchyni nezabírá zbytečně moc pracovního prostoru. To bohužel dnešní topinkovače příliš nesplňují. Jejich tvar je často velice konvenční a nenabízí příliš nového. Zejména právě proto vznikl tento návrh – aby byl příjemnou změnou v širokém spektru dnes na trhu dostupných přístrojů. Důležité bylo, aby topinkovač uživateli nepřekážel, a byl tak pouze tichým společníkem v kuchyni. Barvy byly voleny tak, aby na sebe topinkovač v kuchyni neupoutával příliš mnoho pozornosti. 7.2 Ekonomická funkce Topinkovač by měl být na trhu dostupný ve dvou variantách. První z nich by byl topinkovač závěsný, který by navíc obsahoval systém s háčky. Druhým by pak byl klasický stolní topinkovač. Pokud by se majitel závěsného topinkovače rozhodl, že již topinkovač ve své závěsné podobě nechce používat, ale chce jej klasicky postavit, bylo by možné k přístroji dokoupit příslušenství druhého typu topinkovače, které by ze závěsného udělalo klasický. Vzhledem k přidanému příslušenství, by zřejmě topinkovač měl cenu lehce vyšší nad cenou průměrnou. Ta se pohybuje zhruba kolem 800 Kč. Výrobek je určený pro volný trh, do řetězců s elektronikou, a tak si jej může koupit skutečně každý. Další vliv na konečnou cenu produktu by měl až koncový uživatel – pokud se rozhodne si zakoupit i příslušenství k druhému typu topinkovače. 7.3 sociální funkce Topinkovač se během posledních dvou desetiletí stal neodmyslitelným pomocníkem většiny domácností. Dnes se v topinkovači nepřipravuje totiž už jen toastový chléb, ale mnohem častěji chtějí lidé opékat i klasický chléb, nebo například rozkrojenou bagetku. Tomuto požadavku pomalu ustupují někteří výrobci topinkovačů, kteří ve svých přístrojích zvětšují tloušťku slotů na topinky. Návrh topinkovače by měl oslovovat široké spektrum zákazníků, bez rozdílu věku. Jeho užívání je jednoduché, ovládání intuitivní, a tak je topinkovač vhodný i pro starší věkové kategorie. Důležité je, aby byl topinkovač pouze funkčním doplňkem celého interiéru kuchyně a uživateli při práci nepřekážel. 7.1 7.2 7.3 7 Diskuze strana 40 závĚR Cílem mé práce bylo navržení topinkovače, který by se oprošťoval od běžného „krabicovitého“ tvarování produktů na trhu již dostupných. Důležité bylo přijít s novým tvarem a menším provedením, do kterého by ale bylo možné umístit všechny technologické součásti. Svým návrhem jsem chtěla dokázat, že topinkovač nemusí být pouze v takové podobě, v jaké jej známe, ale může být umístěný i jinde než pouze na kuchyňské desce. Varianta se stojánky byla přidána čistě jen kvůli komfortu uživatele. Navrhla jsem proto takový topinkovač, u kterého je volba umístění vždy na uživateli, například dle možností jeho kuchyně. Seznam použitých zdrojů strana 41 sEzNam PoužITýCH zDRojŮ [1] How toaster is made. How products are made [online]. 2006 [cit. 2015-05- 17]. Dostupné z: http://www.madehow.com/Volume-7/Toaster.html [2] Cordless Toaster. The Toaster Museum Foundation [online]. 2003 [cit. 2015- 05-17]. Dostupné z: http://www.toaster.org/cordless.html [3] The History of Toast. Today I Found Out [online]. 2013 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/10/history- toast/ [4] The Cyber Toaster Museum. The Toaster Museum Foundation [online]. 1997 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.toaster.org/museum.html [5] How to Repair a Toaster - How to Repair Small Appliances: Tips and Guidelines. HowStuffWorks [online]. 2006 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://home.howstuffworks.com/how-to-repair-small-appliances1.htm [6] Toaster Basics - How Toasters Work. HowStuffWorks [online]. 2001 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://home.howstuffworks.com/toaster1.htm [7] Toasters: The Inside Story. The Toaster Museum Foundation [online]. 2003 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.toaster.org/works.html [8] Toaster History - Invention of the Toaster. The Great Idea Finder - Celebrating the Spirit of Innovation [online]. 2007 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.ideafinder.com/history/inventions/toaster.htm [9] COLE, David John, Eve BROWNING a Fred E SCHROEDER. 2002. Encyclopedia of modern everyday inventions. Westport, Conn.: Greenwood Press, x, 285 p. ISBN 03-133-1345-8. [10] SOBEY, Edwin J, Eve BROWNING a Fred E SCHROEDER. 2007. A field guide to household technology. Chicago, Ill.: Chicago Review Press, 249 p. ISBN 978-155-6526-701. [11] Russell Hobbs 19990 Easy Toaster. Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more [online]. 2013 [cit. 2015-05- 17]. Dostupné z: http://www.amazon.co.uk/Russell-Hobbs-19990-Easy- Toaster/dp/B00CFM59WU [12] Topinkovač 268615. 2013. Tchibo.cz [online]. [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://www.tchibo.cz/topinkovac-p200021678.html Seznam použitých zdrojů strana 42 [13] Russell Hobbs 21293-56 Legacy Black topinkovač. Konvice, Kávovary, Toustovače, Žehličky & Produkty pro přípravu jídel - Česká republika - Russell Hobbs [online]. 2014 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://cz.russellhobbs. com/russell-hobbs-collections/legacy/legacy-black-toaster-21293-56.html [14] Awesome Design Ideas» Ototoast Toaster by Yaksein Eliran. Awesome Design Ideas [online]. 2013 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http://awesomedesignideas. com/ototoast-toaster-by-yaksein-eliran/ [15] GRO - Designing products with personality & soul. GRO - Designing products with personality & soul [online]. 2003 [cit. 2015-05-17]. Dostupné z: http:// www.grodesign.com/index.php/portfolio/small-domestic-appliance-study/ [16] Slim Toaster by Muzaffer KOCER & Ayca Guven » Yanko Design. Yanko Design - Modern Industrial Design News [online]. 2012 [cit. 2015-05- 17]. Dostupné z: http://www.yankodesign.com/2012/01/09/when-skinny- appliances-are-cool/ strana 43 Seznam obrázků a grafů 17 18 19 19 21 22 23 24 24 25 25 26 28 29 29 30 32 32 33 34 34 36 36 37 sEzNam oBRázkŮ a GRaFŮ Obr. 1-1 Starověký držák na chléb [2] Obr. 1-2 Topinkovač D-12 [4] Obr. 1-3 První pop-up topinkovač [4] Obr. 1-4 Typické topinkovače 60. let 20. století [4] Obr. 1-5 Topné těleso [6] Obr. 1-6 Popis částí topinkovače [5] Obr. 1-7 Topinkovač Russell Hobbs 19990 Easy [11] Obr. 1-8 Topinkovač Legacy Black [13] Obr. 1-9 Topinkovač Tchibo [12] Obr. 1-10 Ototoast Toaster [14] Obr. 1-11 Ply Toaster [15] Obr. 1-12 Slim Toaster [16] Obr. 3-1 Varianta 1 Obr. 3-2 Varianta 2 Obr. 3-3 Varianta 3 Obr. 3-1 Finální varianta Obr. 5-1 První varianta Obr. 5-2 Druhá varianta Obr. 5-3 Třetí varianta Obr. 5-4 Grafické řešení loga Obr. 5-5 Grafické řešení symbolů Obr. 6-1 Vnitřní komponenty Obr. 6-2 Systém s háčky Obr. 6-3 Rozměry Seznam příloh strana 44 sEzNam PříloH zmenšený poster (A4) fotografie modelu (A4) poster A1 model M 1:1 strana 45 Sumarizační poster sumaRIzačNí PosTER Náhled posteru