AMBROŽ, O. Porovnání technologických, ekologických a ekonomických vlastností různých pojivových systémů formovacích směsí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Student prokázal, že ve zpracovávaném tématu se velmi dobře orientuje. Ze získaných informací je schopen formulovat vlastní hodnocení a závěry. K získání informací byl použit počet odborných zdrojů. Přes drobné nepřesnosti (u metody Ashland Cod Box jsou aminy katalyzátory, nikoliv tvrdidla) je práce zpracována fundovaně a závěry autora týkající se ekonomického a ekologického zhodnocení pojivových systémů formovacích směsí mohou být použity i při rozhodovacích procesech v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rusín, Karel

Bakalářská práce je ze 44 literárních odkazů logicky velmi dobře uspořádaná, od obecných poznatků o slévárenské technologii až k novým pojivovým systémům formovacích směsí, včetně jejich ekonomického zhodnocení. Ekologické problémy jsou zde rovněž dobře probrány. Doporučuji práci k obhajobě a pokračování ve studiu slévárenské technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83094