SOLOVSKÝ, J. Zdvižný poziční stůl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem zdvižného stolu pro manipulaci s europaletami. Práci vytýkám zejména následující nedostatky: - počet článků řetězové smyčky je zaoktrouhlen dolů a je použito liché číslo - není zmiňován způsob napínání poháněcí smyčky - chybné označení tabulek, v kap. 5.7 zcela chybí - na výkrese sestavy chybějí mnohé kóty, chybí vhodné oznažení rozsahu zdvihu plošiny Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Celková úroveň zpracování je velmi dobrá a vyhovuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá návrhem a konstrukčním řešením zdvižného pozičního stolu. Autor v úvodní části uvádí skromnou rešerši typů zdvižných zařízení. Dále navazuje velmi podrobný silový výpočet nůžkového mechanismu, který si student vybral. V závěrečné části práce provádí student pevnostní kontrolu rámu a jednotlivých částí. V práci mám výhrady zejména k: -označování tabulek pod tabulkou – formální nedostatek -str. 22 a 24 – počet článků zaokrouhluje dolů a volí lichý počet článků -str. 31 – kapitola 5.3 je pouze obrázek -str. 34, 35, 36, 37 – zbytečně volné místo na stránce -str. 42 – tabulka bez označení -kapitola 7.2- výpočet napětí v čepech – není indexace, není přehlednost Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání úplná. Postup řešení práce je správný, bohužel rozsah práce je stránkově nad požadavky bakalářské práce (56 stran textu). V práci použil student znalosti převážně z oblasti mechaniky těles. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje dostatečné množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis jsou až na překlepy (str. 21, 23, 27, 44, 49) a netechnické vyjadřování (str. 20, 26 a 30) v pořádku. Citace zdrojů jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený rozsahu práce. Výkresová část práce je dle zadání úplná. Ve výkresové dokumentaci nelze považovat pracovní polohy, je to jen schéma. Na sestavě pozičního stolu nejsou některé kóty a technické parametry zařízení. Bakalářská práce pana Solovského je hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83062