AUGSTE, J. Měření deformací komponent motocyklů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Tůma, Zdeněk

Diplomant splnil body zadání v požadovaném rozsahu. Jedná se o kvalitně zpracovanou práci a to jak z hlediska obsahu, tak i grafické a stylistické úpravy. Práce obsahuje rozsáhlou rešerší týkající se dané problematiky a také vlastní konstrukční návrh včetně potřebných výpočtů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Tomáš

K diplomové práci pana Jana Augsteho nemám po stránce formální závažnějších připomínek. Z pohledu koncepčního a obsahového bych vytkl nedostatečný popis verifikace autorem navrhované metody fotogrammetrie. Pro jasnou verifikaci by bylo na místě vzájemně porovnat výsledky dosažené původní metodou (tenzometrická měření s využitím původních přípravků), výsledky získané výpočty metodou konečných prvků a výsledky získané pomocí fotogrammetrie (na nově navrženém přípravku) u jednoho konkrétního rámu motocyklu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38308