KALLAB, V. Nástavba informačního systému Notes pro mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing. Jiří Peterka, Ph.D., MBA

Předložená diplomová práce je podle mého názoru vysoce kvalitní prací a to nejenom z toho důvodu, že svoji vysokou úroveň dokládá praktickým výstupem ve formě fungující mobilní aplikace s nepopiratelným funkčním a zprostředkovaně i finančním přínosem pro koncového uživatele, tedy firmu ANeT. Práce má dobře vybalancovanou teoretickou a praktickou část řešené problematiky po stránce obsahové i z pohledu rozsahu těchto částí, je psána přehledně, svižně a zcela naplňuje předpokládanou logickou linku mezi analytickými a syntetickými pasážemi a „hodnotící“ finální částí. Samotné téma práce považuji za vysoce náročné jak v oblasti teoretické (komplexní hodnocení IS, prvky informační strategie, …) tak i praktické (znalosti z oblasti internetových technologií, databází, operačních systémů, programovacích jazyků, …) čítaje v to i faktické programování aplikace (např. excelentně řešená synchronizace dat). Rozsah znalostí a nepřímo též kompetencí diplomanta dokládá i objemný rozsah referencí studované literatury. Pokud bych měl poněkud násilně identifikovat nějakou oblast práce, které do sta procent něco málo chybí, bylo by to textové zpracování (pár překlepů, pár jednopísmenných předložek na koncích řádků ...). Nicméně v souhrnu konstatuji, že též formální (i grafické) provedení práce je na velmi solidní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86002