ŠTĚTINA, H. Sekvenční osazování povrchově montovaných součástek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání diplomové "Sekvenční osazování povrchové montovaných součástek" bylo orientované do praktické realizace jednoduššího osazovacího automatu. Zvládnutí tohoto poměrně náročného úkolu však od studenta vyžadovalo i poměrně široký záběr teoretických znalosti i praktických zkušeností z oblasti HW i SW. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl samostatný při řešení práce. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána včetně vybraných norem. Zadání práce bylo splněno v rámci technických možností.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Chladil, Ladislav

Bc. Hynek Štětina zpracoval diplomovou práci na téma sekvenční osazování povrchově montovaných součástek, jejímž hlavním neskromným cílem byl návrh a realizace jednohlavého osazovacího přístroje. Práce je přehledně rozdělena do 8 kapitol, které odpovídají jednotlivým etapám návrhu. Nejprve dochází k návrhu konstrukčního řešení celého systému a dále student popisuje návrh a realizaci vakuových částí nutných pro manipulaci s SMD součástkami a celého systému pro centrování součástek. Následují kapitoly zaměřené na popis řídící elektroniky a řídícího softwaru. V závěrečných dvou kapitolách student provádí ověřovací měření, kde jsou vyhodnoceny testy reprodukovatelnosti a rychlosti osazování a celkové zhodnocení navrženého osazovacího automatu. Celá práce je zpracována precizně a vzhledem k rozsahu provedených prací obsahuje popis pouze klíčových částí systému s ohledem na řešení vyskytnuvších se problémů. Po formální stránce lze vytknout například občasné nedodržování správného číselného zápisu (např. str. 40 – 1mm) či použití desetinné tečky namísto čárky. Za formální chybu lze také označit špatné pořadí zdrojové literatury. Z hlediska práce s literaturou bych chtěl také zmínit skutečnost, že ne vždy jsou autorem poskytované informace dostatečně citovány. Zde narážím například na kapitolu 4 zabývající se mimo jiné zpracováním obrazu, kdy postrádám jakýkoli odkaz na literaturu vztahující se např. k použitým filtrům. Z obsahové stránky práce postrádám rozšířenou diskuzi ke kapitole 7, kde ukazujete, jakých odchylek osazení vaše zařízení dosahuje s použitím jednotlivých metod centrování součástek. Chybí mi zde pohled nad těmito naměřenými odchylkami z pohledu spolehlivosti pájeného spoje s ohledem na jednotlivé typy pouzder (0805, 0603, 0402) a alespoň odhadnutou přijatelnou mez odchylek osazení pro jednotlivé řady. V práci také postrádám alespoň částečné cenové zhodnocení navrženého systému vůči obdobnému komerčnímu řešení. Po obsahové stránce naopak oceňuji příkladný přístup k řešení jednotlivých problémů, kdy autor vždy provede představení možných metod řešení daného úkolu s ohledem na jejich rizika či nedostatky a následně provede jasné zdůvodnění a výběr určitého řešení. Z toho je zřejmé, že autor dokáže nad jednotlivými úkoly přemýšlet tak, aby vedly k vyřešení daného problému a tím ke splnění zadání. Zdařilou konstrukcí sekvenčního osazovacího automatu autor prokázal schopnosti analyticky řešit i složitější technická zadání a proto tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 86160