HROZEK, P. Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Prostredník, Daniel

Študent pracoval systematicky a samostatne. Pravidelne chodil na konzultacie. Práca je systematická a podáva prehľad metodiky hodnotenia bezbečnosti výrobného zariadenia. Študent pracoval s literatúrov, uviedol zdroje. Prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím známkou - výborně-.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Petra Hrozeka odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v mnoha směrech originální. Metodika splnění cílů diplomové práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená diplomová práce prokazuje schopnost studenta samostatně pracovat a řešit praktické problémy. Stanovené cíle práce je možné považovat za splněné. Práce je logicky rozdělena do jedenácti kapitol, závěru a dvou příloh. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých úkolů. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Za zbytečnou výjimku lze proto označit nedodržování pravidel pro používání čárky v souvětích (str. 15, 18, 22, atd.), dále chyby při používání spojovníka a pomlčky (str. 18 a 26) a gramatická chyba ve slově vyplývají, vyplývající (str. 15 a 28). Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Část textu působí až příliš stručným dojmem – např. chybí zdůvodnění stanovených hodnot v tabulkách 6-13. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Za zbytečné chyby je nutné označit některé technicky nepřesné formulace – např. „celkový provoz údržby“(str. 20), „životního cyklus provoz a údržba“ (str. 27) a nesprávné odkazy v textu na čísla obrázků a tabulek (str. 36, 41, 44, 48). Číselně nepřesný je výsledek výpočtu uvedený ve vztahu (2) na str. 40, nesprávně zaokrouhlené jsou hodnoty ve vztahu (1) na str. 40 a ve vztahu (9) na str. 44. Výsledek práce prokázal, že autor má potřebné zkušenosti z práce s technickou literaturou. Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „dobře / C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 86166