MEGOVÁ, S. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomantka si pro zadané téma sama vyhledala společnost a dohodla s ní spolupráci. Při zpracování práce pracovala studentka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje její schopnost aplikovat získané poznatky. Na velmi dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Múdry, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86152