HORNÍKOVÁ, D. Optimalizace procesu balení dílů ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Bakalářská práce (BP) se zaměřuje na návrh způsobu balení dílů vyráběných na vybraném pracovišti projektu CD 34X, CD 340 a CD 345 ve společnosti DURA Automotive CZ, k. s. Autorka prostřednictvím použití morfologické analýzy, nabízí zajímavým způsobem realizovanou analýzu balení, skladování a částečně i skladovacích kapacit ve společnosti. V předloženém řešení autorka zohledňuje nejen jednotlivé parametry vhodného obalu (tj. , materiál, odolnost apod.), ale i technologické aspekty výrobního procesu B (BVT a BHT) a C (CHT) sloupků. Předloženým zpracování autorka zvládala překonat rozsah i komplexnost použité metody, ale zároveň i adekvátním způsobem předkládá variantní rozbor ekonomiky navrhovaných řešení, při hledání nových možností způsobů balení a skladování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselá, Michaela

Práce je výborně strukturovaná, v teoretické části je výborně rozpracováno zadané téma a v praktické části jsou konkrétní závěry a návrhy, které naše firma zváží a případně zrealizuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82332