MATYŠČÁK, M. Výběr informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Radek

Teoretická část se zabývá představením základních pojmů, definuje podstatu IS a dobře shrnuje jeho podstatné přínosy při použití ve firmě. Ve druhé části student vybírá nejvhodnější SW nástroj pro konkrétní firmu. Je zpracován detailní rozbor současného stavu vnitřních procesů ve firmě. Třetí část se zabývá samotným návrhem řešení na základě citlivostní kriteriální analýzy a shrnuje závěrečné doporučení. Mohu říci, že ve mě práce vyvolává dojem, že student se svého úkolu zhostil zodpovědně a důsledně, a že je mu téma zájmově blízké. Díky tomu vznikla práce, která má promyšlenou strukturu vedoucí ke smysluplnému závěru, je čitelná a pochopitelná i pro člověka, který se v dané problematice přímo neorientuje. Přidanou hodnotou je nesporný přínos této práce nejenom pro firmu Unopropag především v oblasti zvýšení efektivity řízení a komunikace. Možnost zlepšit interní procesy ve firmě, což by mělo pozitivní ekonomický přínos, má odhadem až 80% středně velkých společností. Jedinou výtkou je obsahová rozsáhlost některých kapitol, která je dle mého názoru nad rámec bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82527