VEVERKA, V. Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Student se zabýval vytvořením softwaru pro hodnocení úspěšnosti detektorů QRS komplexů za účelem jejich následného porovnání. Prostudoval dostatečné množství odborné literatury a na základě získaných informací realizoval několik vlastních metod detekce QRS a pokusil se o modifikaci detektorů dostupných na ÚBMI. Poté navrhl a realizoval přehledný nástroj s grafickým rozhraním pro výběr úseků EKG z dostupné databáze včetně souboru s referenčními polohami QRS, automatickou detekci QRS ve vybraných záznamech a výpočet základních charakteristik používaných pro hodnocení úspěšnosti detekce. Navržený software umožňuje provedení kompletního testování všech detektorů najednou. Výsledkem tohoto testování je pak tabulka obsahující výsledky detekce všech metod, která je vhodná pro porovnání jednotlivých postupů. Dosažené výsledky jsou v práci vhodně prezentovány a důkladně diskutovány. Podle zadání mělo testování proběhnout na experimentálních datech. Dostupné detektory převzaté od jiných autorů však byly optimalizovány především pro lidské záznamy a vytvoření vlastní databáze experimentálních EKG s manuálně stanovenými polohami QRS komplexů se jevilo jako časově velmi náročné. Proto byla ve finále vybrána databáze lidských EKG, která se běžně používá pro testování detektorů. To navíc umožnilo provést porovnání dosažených výsledků s uvedenými v literatuře. Student pracoval svědomitě a samostatně a konzultoval jenom závažnější dotazy. Všechny požadavky zadání byly splněny. Dílčí výsledky byly prezentovány v rámci studentské soutěže EEICT. Práci hodnotím stupněm A/95 b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student nastudoval a popsal problematiku detekce komplexů QRS a způsobů hodnocení její spolehlivosti. Navrhl a realizoval software pro hodnocení detektorů, který opatřil velmi zdařilým grafickým uživatelským rozhraním. Vyhodnotil účinnost celkem 10 detektorů, z nichž některé jednodušší sám realizoval. Nad rámec zadání potom realizoval a otestoval pokročilejší metodu vycházející z kombinování výsledků dílčích detektorů pomocí shlukové analýzy. Veškeré dosažené výsledky řádně okomentoval. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Práce má 39 stran od úvodu po závěr a obsahuje 36 zdrojů literatury. Po odborné stránce mám však k práci celou řadu výhrad. Zejména v teoretické části je celá řada odborných nedostatků. Autor například tvrdí, že globální referenční hodnoty QRS pro databázi CSE byly získány pomocí 14 programů, toto tvrzení není pravdivé. Dále pro předzpracování signálů nedoporučuje filtry IIR z důvodu možné nestability. Filtr IIR lze samozřejmě navrhnout stabilní, často nám však vadí jeho nelineární fázová charakteristika. Dále tvrdí, že vhodná mezní frekvence pro odstranění kolísání nulové izolinie je 0,05 Hz. Opět je toto tvrzení nepravdivé. V práci je takovýchto odborných nedostatků více. V kapitole 4 pak autor představuje jednotlivé metody, ale není jasné, které z nich sám realizoval. Taktéž u nich chybí citace na autory, kteří danou metodu vymysleli (např. kapitola 4.2 a 4.3). Vzhledem k uvedeným odborným nedostatkům práci celkově hodnotím stupněm velmi dobře / B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 80751