PLOCEK, J. Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší konkrétní podmínky vybavenosti průmyslové praxe pro splněnění výrobních úkolů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavený hlavní cíl i dílčí cíle řešením byly splněy
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Doporučená metoda je lean management a na tomto základu byl sestaven postup návrhu řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Kroky realizace odstranění dílčího problému, který byl vytypován vedou k realizaci výsledků návrhu
Praktická využitelnost výsledků B Dobrý základ pro rozhodování managementu výroby
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Vhodné uspořádání postupu práce i odborné terminologie
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Respektuje normu ISO 690 včetně citací
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rosenberg, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 84289