GURICOVÁ, K. Segmentace cévního řečiště v celotělových MRI datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Studentka Karolína Guricová byla během řešení velmi aktivní a pracovala se zájmem o problematiku. Konzultací využívala méně, což však není v tomto případě výtka. Zadání práce vzniklo v rámci spolupráce s FNUSA a bylo poměrně náročné – od načítání dat, přes jejich zpracování a vizualizaci. Ve zpracování práce byl kraden důraz na praktickou využitelnost vytvořeného díla. Navíc během řešení vznikla potřeba implementace vizualizace výsledků v prostředí VTK. Studentka všechny tyto kroky zvládla na velmi dobré úrovni. Práci také úspěšně prezentovala na konferenci Student EEICT. Odevzdaný text práce považuji také za velmi kvalitní a pečlivě zpracovaný jak po stránce obsahové, tak formální. Kladně hodnotím také zpracování v anglickém jazyce. Práci a přístup studentky tedy celkově hodnotím stupněm A/100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Lamoš, Martin

Předložená bakalářská práce studentky Karolíny Guricové je dle mého názoru na velmi vysoké odborné úrovni. Studentka se zabývala segmentací cévního stromu z celotělových skenů magnetické rezonance (MRI). V práci věcně popsala potřebnou teorii a v praktické části textu jasně vysvětlila implementaci segmentačního algoritmu v prostředí MATLAB a vizualizaci výsledků pomocí VTK softwaru. V závěru práce pak výsledky důkladně diskutovala a upozornila na limitace dané metody a možnosti budoucího vylepšení. Chválím neomezení se pouze na vývojové prostředí MATLABu a také to, jak se studentka poprala s daty z několika částečně překrývajícími se Field of View (FOV). Co se týká výsledků segmentace, uvítal bych porovnání s výsledky získanými jinou metodou, ale chápu, že by to bylo již daleko za rozsahem a zadáním bakalářské práce. Jedinou pihou na kráse tak zůstává zanedbatelné množství drobných formálních nedostatků, které vzhledem k vysoké kvalitě práce bez mrknutí oka odpouštím a zapomínám. Navrhuji hodnocení A, 98 bodů!

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 84343