HAD, F. Předzpracování tachogramu R-R intervalů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubičková, Alena

Študent v teoretickej časti spracoval prehľadnú a logicky štruktúrovanú rešerš od elektrokardiogramu, cez vysvetlenie variability srdečného rytmu (HRV) a jej metód analýzy, ďalej trendu v tachograme signálov HRV a metód používaných na jeho odstránenie. Následne sa zaoberá falošnou detekciou kmitov R a ektopickými cyklami a algoritmami pre ich nájdenie a odstránenie z tachogramu. V súlade so zadaním zhodnocuje výber najvhodnejšieho postupu predspracovania. Študent sa rozhodol pre metódu empirického rozkladu (EMD) z hľadiska odstránenia trendu, ktorú aj úspešne realizoval. V oblasti detekcie artefaktov v tachograme a ich eliminácií sa rozhodol realizovať všetky v teórií spomenuté metódy. Následne metódy otestoval na umelo generovaných tachogramoch s umelo pridaným trendom alebo artefaktmi. Algoritmus pre pridanie umelých artefaktov študent sám navrhol a realizoval. Pri výpočte nových RR intervalov v realizovaných metódach mohol študent radšej vynechať z použitých okien RR intervaly označené ako artefakty. Teoretická časť práce vzhľadom k svojej úlohe rešerše využíva relatívne málo aj keď prevažne kvalitných zdrojov. V praktickej časti študent odviedol veľa kvalitnej práce až nad mieru zadania, aj keď vzhľadom na časovú tieseň už nestihol zdokonaliť popis dosiahnutých výsledkov, čo sa prejavuje predovšetkým v poslednej časti práce. Z formálneho hľadiska práca obsahuje najmä chybu v chronológií citovania na str. 4 v popise Obr.3, nie úplne vhodná voľba šírky znázorneného spektra na viacerých obrázkoch (str. 37-49), ktorá vedie až k skoro úplnej strate vizuálnej informácie na Obr. 27, 33 a 36. Ďalej nejednotnosť rozsahu y-lónovej osi viacerých porovnávaných priebehov a výkonových spektier (str. 38-51). Ďalej nie je v práci uvedená použitá vzorkovacia frekvencia testovaných navzorkovaných priebehov (napr. na Obr. 20) a iné menšie formálne chyby. Študent bol aktívny a konzultoval dostatočne často a pravidelne. Celkovo prácu hodnotím ako veľmi dobrú.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Kozumplík, Jiří

Cílem Bakalářské práce bylo předzpracování signálů variability srdečního rytmu (HRV) před následnou spektrální analýzou. V úvodních kapitolách autor popisuje tvorbu signálu HRV a faktory, které tento signál ovlivňují. Uvádí metody analýzy signálu HRV a čtyři modely trendů běžně používané při testování detrendizačních metod. Na nestacionaritu signálu nenarážíme jen v oblasti velmi nízkých kmitočtů a vhodné předzpracování stacionaritu nezajistí, jak by se dalo vyvodit z poznámky na str.9. V kap.4 autor popisuje tři metody pro potlačení trendu, šest algoritmů pro vyhledávání artefaktů v signálu HRV a pět metod pro jejich potlačení. V kap.6 autor popisuje výběr nejvhodnějšího způsobu předzpracování pro potlačení trendu. Uvádí z jedné publikace převzatou tabulku i její popis se závěrem, že jako nejvhodnější ze tří v práci uvedených metod se jeví metoda empirického rozkladu (EMD). Z jiné publikace opět převzal celou tabulku pro zhodnocení šesti v práci uvedených metod pro detekci artefaktů bez jednoznačného závěru, proto se rozhodl pro realizaci všech uvedených metod. Prezentaci cizích výsledků považuji za zbytečnou, stačil by odkaz na zdroj. Metody pro potlačení detekovaných artefaktů testoval autor všechny, které uvedl. Popis vlastní realizace začíná v kap.7 na str.23. Autor popisuje realizaci algoritmu EMD a uvádí vývojový diagram. Dále popisuje jednotlivé algoritmy pro vyhledání artefaktů se společným vývojovým diagramem a vývojový diagram náhrady detekovaného artefaktu včetně popisu dílčích algoritmů. Kap.8 je zaměřena na testování algoritmů, které prováděl na převzatém modelu podle McSharryho. Na str.30 až 36 testuje všech šest zmíněných metod detekce artefaktů v tachogramech a došel k věrohodnému závěru. Na str.36 až 43 popisuje testy pro výběr nevhodnější metody z pěti možností náhrady artefaktů v tachogramu. Proti metodě a hodnocení ve spektrální oblasti nemám námitky. V poslední části práce (str.43 až 51) je popsáno potlačení modelových trendů (lineárního, gaussovského, hrotového a zlomového) signálů HRV pomocí metody EMD. Výhrady mám k měřítku při zobrazení spekter na obr.27, 30, 33 a 36, na kterých není vidět téměř nic, mj. kvůli velké stejnosměrné složce. Závěr odvozený ze spektra po potlačení lineárního trendu (obr.29) není správný, došlo totiž k posunu obou extrémů spektra. Ukázka vlivu potlačení trendu na umělém signálu HRV bez trendu na obr.40 má nižší výpovědní hodnotu kvůli různým měřítkům kreseb. Mohl být zobrazen i rozdíl obou výkonových spekter. Obdobnou poznámku mám také pro detrendizaci reálného signálu na obr.41. K samotnému textu mám následující připomínky. Za velmi nešťastný považuji autorem používaný popisek „Tabulka“, protože se při odkazu v textu neskloňuje, což vede k podivným větám. Označení vertikální osy u výkonových spekter jako „Výkon jednotlivých frekvencí“ není správné. Odkaz na zdroj má být součástí textu a ne až za tečkou končící větu. V češtině se jména skloňují, např. „McSharry model“ není správně. Práci považuji za zdařilou a konstatuji, že autor splnil požadavky formulované v zadání. Jak jsem uvedl výše, výhrady mám k závěrečné části práce, která byla možná poznamenána časovou tísní autora.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 84344