POSPÍŠILOVÁ, M. Elektrochemická impedanční analýza enzymové reakce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Fohlerová, Zdenka

Posudek vedoucího BP je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Sedláček, Jiří

Studentka se ve své práci zabývala impedančním měřením při enzymatické reakci. Text je členěn do logických kapitol. V teoretickém rozboru je rozebrána základní podstata biosenzoru a měření impedance. Dle mého názoru by mohl být teoretický úvod obsáhlejší, nicméně nutný základ pro experimentální část je obsažen. V experimentální části studentka popisuje měření a vyhodnocujte naměřené výsledky. Vyhodnocení lze považovat za dostatečné pro bakalářskou práci, ale mohlo by obsahovat náhradní schéma impedance měřeného systému. Po formální stránce lze vytknout nejednotné odkazování na obrázky (obr a obrázek, např. str. 16. a str. 24.), nevhodné značení kondenzátoru u obrázku 3, nevhodné skloňování některý názvů (str. 17), nespojení jednotky s číslem a tím její odskočení na další řádek (str. 24). Grafické řešení některých grafů není zcela optimální a tím je horší jejich čitelnost. Také nevhodně rozložený text způsobuje mnoho prázdných míst, což působí jako umělé zvyšování počtu stránek. Práci hodnotím stupněm B (80 b) a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 84380