PŠORN, T. Rekonstrukce obrazu z nekartézských k-prostorových dat získaných metodami magnetickorezonančního zobrazování s ultrakrátkým echo-časem a metodami rychlého MR zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Starčuk, Zenon

Student vykonal podstatný krok k vytvoření optimalizovatelného programového modulu pro rekonstrukci MR obrazů s libovolnými k-trajektoriemi, s orientací na MRI s ultrakrátkým echo-časem, UTE. K-prostorový rastr těchto metod se zpravidla zakládá na radiálním průchodu, případně se zpomaleným startem, u nějž standardní přemřížovací algoritmy bývají nespolehlivé pro velkou proměnlivost hustoty vzorků. Student od začátku intenzivně samostatně studoval zadanou problematiku z aktuálních světových publikací, na základě rad a manuálů se naučil ovládat oba MR skenery ÚPT a přečíst jejich datové formáty, na simulovaných i experi¬men¬tál-ních datech ověřoval své algoritmy a na základě pravidelných konzultací jeden z nich dovedl do použitelného stavu. V něm využívá konvoluční interpolaci, u níž je kompenzace hustoty vzorků realizována průměrováním vzorků z omezeného okolí. Tento postup 2D rekonstrukce, byť za¬čle¬něn do 4D cyklu, je výpočetně překvapivě efektivní, zlepšuje SNR v hustě skenovaných čás¬tech k-prostoru; zasloužil by si ale lepší popis a teoretické i praktické srovnání s alterna¬tiv¬ními postupy. Jeho výhodou je mj. jeho modifikovatelnost i pro 3D MRI. Pozorované artefakty od¬po¬ví¬dají očekávání, jejich analýza by ale byla užitečná. Zanedbána asi zůstala kompenzace ampli¬tu¬dového vlivu konvoluce. Práce je sepsána v angličtině. Teoretický úvod práce je zpracován poměrně přehledně a správně, zcela ale např. chybí signálová rovnice (vztah gradientů a sig¬nálu). Pozdější část práce je sice srozumitelná, avšak obsahuje značné množství jazykových chyb, kontext kapitol není vždy jasný. To vše zhoršuje dojem z práce, byť ta představuje ori¬gi¬nál¬ní příspěvek pro implementaci řady zajímavých metod. Po praktické stránce ale student zadání splnil v rozsahu blízkém myslitelnému maximu. S prací studenta jsem byl velmi spo¬ko¬jen, výsledky budou využity v projektu GAČR na zobrazování myelinu.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Latta,, Peter

Posudek oponenta včetně otázek k obhajobě BP je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 84381