ŠVÁBÍK, R. Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Rešerší část diplomové práce mohla být zpracována podrobněji, především část popisující motor Honda, neboť lze volně získat i poměrně detailní informace. Vlastní konstrukční návrh je mnohdy příliš schematický a zmínka o odvětrání klikové skříně chybí zcela. Taktéž technologie je leckde zanedbána (např. otvory v nálitcích pro uložení rozvodových pák nebo kryt spojky). Z pohledu kompaktnosti konstrukce je zajímavě proveden pohon rozvodového mechanismu, ovšem otázkou je, zda by hřídel s řetězovým a ozubeným kolem snesl navržené letmé uchycení v hlavě válce. Zvolený výpočet únavové životnosti klikového hřídele je na úrovni této diplomové práce zcela vyhovující, avšak jeho praktické provedení je zatížené chybami, neboť zmíněná ložisková vůle je mnohonásobně větší, než by odpovídalo skutečnosti, a i okrajové podmínky nebudou úplně správné, jelikož pro tak široký rozsah otáček nemohou být zátěžné účinky na ojničním čepu téměř nebo zcela stejné. Grafické úpravě a celkové přehlednosti dokumentu škodí přílišné roztříštění textu mnoha obrázky, jež často ukazují jednotlivé součástky samostatně a bez návaznosti na ostatní díly příslušného konstrukčního uzlu. Úspěšný návrh jednoválcového závodního motocyklového motoru vyžaduje nejen rozsáhlé znalosti o spalovacích motorech, ale i mnohé konstrukční dovednosti a dobrou orientaci v oblasti výpočtů. Přes všechny výše uvedené výtky však pan Roman Švábík uspokojivě prokázal svůj inženýrský přístup a jeho diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Diplomová práce se zabývá konstrukcí motoru motocyklu třídy Moto3, první část práce obsahuje rešerši použitých konstrukčních řešení. Dále následuje sestavení termodynamického modelu motoru a vlastní konstrukční návrh. Samotný konstrukční návrh je na poměry kategorie poměrně robustní, zejména co se týká použití velkého množství ozubených kol pro pohon příslušenství. Zdobné profilování víka spojky je v navrženém provedení komplikované a nemá funkční efekt. Blok motoru je velmi schematický. Mazací kanálky v klikovém hřídeli o průměru 2mm nejsou v praxi obvyklé, stejně tak není z práce zřejmé jakým způsobem je utěsněný olejový kanál v ramenu klikového hřídele pod zapalováním. Ložisková vůle 0,95mm kluzných ložisek klikového hřídele je zcela neopodstatněná. Výsledky pevnostní analýzy nejsou vhodně interpretovány a není z nich zřejmé kde se nachází kritické místo, stejně tak součinitel bezpečnosti je uveden pouze pro jedny otáčky, dílčí výsledky jsou uvedeny v přiložené výpočtové zprávě, kde jsou prezentovány téměř stejné hodnoty bezpečnosti pro rozsah otáček 7500-13500 což s ohledem na průběh sil od tlaku plynů působí nevěrohodně. V přiloženém výkresu sestavy nejsou vhodně zakótovány připojovací rozměry motoru, jak bylo požadováno zadáním práce. Po formální stránce práce obsahuje velké množství obrázků komponent, které jsou často zobrazeny zcela zbytečně v několika pohledech, což snižuje přehlednost práce. Měřítko osy Y grafu Obr. 38 není dobře zvoleno, neboť hodnota zrychlení ventilového rozvodu není v daném vyobrazení vůbec patrná. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 80422