HALAS, D. Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hoderová, Jana

Teoretická část práce je zpracována velmi precizně. Zavedené pojmy na sebe logicky navazují, definice a věty jsou psány matematicky korektně. Na přehlednosti přidává Seznam použitých symbolů a také názorný popis interpolační křivky na Obrázku 1. Aplikační část uvádí detailní postup konstrukce interpolační NURBS křivky s odlišnými volbami parametrů (pro názornost jen pro devět definičních bodů). Všechny uvedené přístupy jsou naprogramovány a na obrázcích je uveden jejich grafický výstup. Autor zcela splnil cíle práce. Jeho přístup k realizaci práce bych označila za ukázkový. Samostatně a iniciativně nastudoval příslušnou tématiku a teorii bez potíží dokázal aplikovat. Oceňuji jeho schopnost reagovat na připomínky k zásadám psaní matematického textu, díky čemuž získal kvalitní základ pro další psaní odborných textů. Na tuto bakalářskou práci by okamžitě mohla navazovat práce diplomová zaměřená na hlubší analýzu interpolačních metod a numerické porovnání jednotlivých přístupů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Procházková, Jana

Práce se zabývá srovnáním interpolačních NURBS křivek při nastavení různých parametrů vektorů. Práce je v teoretickém rozboru i popisu výpočtů zpracována velmi precizně. Všechny metody byly naprogramovány v Maplu, student pravděpodobně připravil knihovnu nurbs, kterou načítá ve všech zdrojových kodech, ale nepřipojil ji k práci, proto bych doporučovala ji doplnit, aby kódy byly plně funkční. Terminologie v oblasti uzlových vektorů je různá podle typu literatury. Označení uniformní vektor se používá pro vektor s konstantními roztečemi, jak student uvádí v části 2.1.1, ale v Definici 7 je definován uniformní vektor s opakujícím se počtem prvních a posledních členů, který tuto podmínku nesplňuje -- ten se nazývá anglickým termínem clamped. Poslední částí práce je srovnání metod, které však obsahuje pouze označení metod podle velikosti chyby jako přesné, méně přesné či nepřesné. Jak byla chyba vypočítána zde není uvedeno. Vhodné by bylo uvést shrnutí s přesnými hodnotami chyb pro jednotlivé metody a ozkoušení metod na více datech než na jedné množině devíti bodů. Také kvalita obrázků by měla být větší, na obr. 7 není patrná interpolační křivka v prvního okolí bodu. Dále by chtělo použít srovnání křivosti, které by označilo metody bez příliš velkých zakřivení, protože například metoda - uniformní vektor parametrizace s uniformním uzlovým vektorem dává vizuálně velmi rozkmitané výsledky, i když je hodnocena jako středně spolehlivá. V praxi by však jako interpolační metoda byla velmi nevhodná. Po jazykové stránce je práce v pořádku a i po obsahové stránce splnila cíle. Je vidět, že student problematiku NURBS velmi dobře zvládl a doporučovala bych mu pokračovat v dané problematice. Kromě drobného problému s vyhodnocením výsledků, který je způsoben nezkušeností s psaním odborného textu, je práce velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83844