ANDRÝSEK, J. Stavba 5ti osých frézovacích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce čtenáře seznámí s problematikou 5-ti osých frézovacích strojů a současnými trendy v dané oblast. Práce se zabývá jak samotnou koncepcí těchto strojů, tak i prvky využívanými v jejich konstrukci, energetickou náročnosti a inteligentními technologiemi. Autor vhodně vybral trojici strojů nejvýznamnějších výrobců, které relativně podrobně srovnává a hodnotí. Práce hodnotím kladně za komplexní přístup k dané problematice, její logické uspořádání a srozumitelnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83917