MÁLEK, M. Vybrané optimalizační modely v logistice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Předložená práce více než splňuje požadavky zadání. Autor pracoval systematicky, dlouhodobě, samostatně a iniciativně, konzultoval v případě závažných dotazů. K práci přistupoval skromně, což bylo v příjemném kontrastu k dosaženým výsledkům. Imponující byla zejména etapa, kdy se díky získaným zkušenostem sebevědomě rozhodl aplikovat modely na reálné problémy z ÚPEI a vše zadané v předstihu vyřešil a prezentoval. Velmi kladně hodnotím, že autor úkoly řešil v předstihu před stanovenými termíny, a zcela se tak vyhnul jakékoliv časové tísni. Autor vhodně uplatnil poznatky, které si osvojil během studia. Plně využil poznatky oborů osvojené samostudiem odborné literatury (teorie grafů, optimalizace, znalost GAMSu a AIMMSu). Vysoce oceňuji pečlivost a množství času, které autor věnoval i malým detailům prezentace výsledků v práci (viz propracovaná návaznost modelů včetně barevného zvýraznění změn, vizualizace výsledků pomocí grafů doplněných tabulkami). Dále považuji za nutné zdůraznit, že autorovo pojetí zdrojových kódů mu umožnilo efektivně a efektně aplikovat modely na reálná rozsáhlá data pro ČR. To pak vzbudilo zaslouženou kladnou reakci konzultovaného odborníka z ÚPEI. Obsah práce je vhodně členěn, úvod názorně s pomocí schématu uvádí čtenáře do tématu práce. Vybrané poznatky teorie grafů a optimalizace jsou úsporně shrnuty v kapitolách 1 a 2. Toky v sítích v kapitole 3 jsou srozumitelně přiblíženy pomocí autorova příkladu. Stěžejní kapitola 4 uvádí gradující posloupnost autorových modelů. Pomocí obrázků je variantně přiblížena testovací síť (viz 4.1), základní úloha minimalizace přepravních nákladů je pro tyto varianty matematicky popsána a vysvětlena s využitím předchozích kapitol (viz 4.2). Výsledky jsou elegantně podány pomocí grafů z AIMMS. Odstavec 4.3 ukazuje dopady kapacitních omezení. Návaznost modelů je vždy prezentována barevným odlišením nových úprav. Odstavec 4.4 řeší alokaci míst skládek, nekonvexnost úlohy autor řeší náhodnými restarty. Odstavec 4.5 přechází k maximalizaci zisku, 4.6 doplňuje sankce, 4.7 modeluje dělený odpad. Přístup autora graduje modelem v 4.8 uvažujícím proměnné ceny. Kapitola 5 aplikuje modely na reálná rozsáhlá data. Prezentace výsledných grafů pro ČR (obr. 5.1 - 5.3) je jistě výmluvnější než jakýkoliv můj pochvalný komentář. Krátký závěr a seznam literatury doplňují podrobné přílohy v textu i na CD. Práce obsahuje minimum překlepů (např. zdvojení číslování definice 2.2). Vyjadřovací styl autora je místy příliš úsporný včetně minimalizace odkazů, kdy se autor buď nechtěl opakovat (viz citace literatury na začátku kapitol), nebo umisťoval obrázky a tabulky přímo k jim věnovaným komentářům. S tím souvisí horší srozumitelnost některých komentářů (viz např. části 4.1 a 5.1), která pak ztěžuje hladkou návaznost několika odstavců textu pro čtenáře. Uvedené nedostatky ale nepovažuji za podstatné pro mé hodnocení práce. Předloženou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlas, Martin

Předloženou práci práci pan Málka hodnotím velmi kladně. Pan Málek prokázal nezbytné schopnosti kladené na studenta při vypracování závěrečné bakalářské práce. Rozsah práce (43 stran bez příloh) považuji za nadprůměrný, je adekvátní řešeným úkolům a prezentovaný text je věcný. Pan Málek splnil zadání. V první části práce si na základě studia odborné vhodně zvolené literatury osvojil základní teoretické poznatky z oblasti teorie grafů, optimalizace a toků v sítích. Získané znalosti využil pro sestavení série postupně se komplikujících matematických modelů. Každý model je popsán a implementován v prostředí GAMS a AIMMS. Oceňuji, že si autor úspěšně osvojil práci se dvěma speciálními programovými systémy. U každého modelu jsou prezentovány a interpretovány výsledky výpočtů. V závěru práce je prezentována aplikace na rozsáhlejší datové struktuře. Přes celkově vysokou úroveň lze v práci spatřit několik nedostatků zejména formálního a stylistického rázu: • 1. Stručný abstrakt, velmi obecný, ke škodě autora ne zcela vystihuje skutečný přínos práce • Používání 1. osoby jednotného čísla, která je navíc střídána s 1. a 2. os. množného čísla. Lépe by bylo celý text psát v trpném rodě • Logický skok str. 10 – uveden pojem incidence, přičemž tento pojem je vysvětlován až na str. 17 • Logický skok na začátku kapitoly 4.1 a 4.2, kde chybí úvod do řešeného problému(např. v 4.1. jsou používány nové pojmy bez bližšího vysvětlení (skládky, překladní místa, apod.), ve 4.2 postrádám bližší vysvětlení modelové situace) • Doporučil bych upřednostnit průběžné citace, kde literatura je uváděna za dílčími částmi textu (např. za jednotlivými definicemi) • V textu chybí odkazy na většinu obrázků • Str. 24 – chybí popisek tabulek, u číselných hodnot je uveden neadekvátní počet desetinných míst. Přes výše uvedené připomínky je předložená práce na vysoké úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83650