RUČKOVÁ, J. Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Studentka Jana Sekaninová projevila při vypracování bakalářské práce schopnost samostatné realizace experimentů. Získané výsledky samostatně zpracovala a po potřebných konzultacích následně také vyhodnotila. Prokázala schopnost ze získaných výsledků vyvozovat odpovídající a zároveň přiměřené závěry. Studentka přistupovala k práci odpovědně. Literární rešerši a především experimentálním pracem a zpracování a vyhodnocení výsledků věnovala odpovídající úsilí. Předložená práce Jany Sekaninové naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a celkově ji hodnotím známkou B. Práci doporučuji k obhajobě před odbornou komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opravil, Tomáš

Studentka Jana Sekaninová zpracovala bakalářskou práci na téma "Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití" v teoretické části práce popisuje surovinovou základnu pro výrobu omítek, pojivové systémy a alkalickou aktivaci. Tato část je zpracována nepříliš štastně z hlediska členění a samotného textu v jednotlivých kapitolách. Teoretická část obsahuje nepřesnosti jako například tvrzení na straně 12, kde se uvádí, že metakaolin patří mezi přírodní suroviny obdobně jako kaolinit - s tímto tvrzením nelze souhlasit. Další zásadní nepřesnost je na starně 15, kde se uvádí, že výrobky na bázi vzdušných pojiv jsou stálé pouze na vzduchu. Takové např. vápenné omítky by se v případném dešti podle Vás pravděpodobně rozpustily. Experinentální část obsahuje poměrně velký objem výsledků, jež jsou vcelku dobře zpracovány, vytknout se zde dá snad jen nepřehlednost tabulek. Práce je vhodně doplněna obrázky připravených omíteka a provedené experimenty jsou okomentovány dostatačně. Celkově studentka Jana Sekaninová splnila podmínky zadání bakalářské práce a prokázala schopnost samostatně pracovat v laboratoři a zpracovat výsledky. Bakalářskou práci hodnotím známkou B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41925