ŠROMOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Práci hodnotím jako nadprůměrnou. Zaměření na problematiku spokojenosti zákaznic fitness centra v Olomouci je velmi aktuální, autorka prokázala schopnost získat relevantní údaje jak pro vymezení teoretického přístupu k měření spokojenosti zákazníků, tak pro provedení samotné analýzy. Z výsledků analýzy odvodila řadu doporučení pro další rozvoj fitness centra. Otázka pro obhajobu: Z čeho vycházíte při zdůvodnění svého návrhu na frekvenci "docházení" uklízečky? Z čeho vychází Váš předpoklad, že ženy nad 50 let "nepoužívá internet tak často"? Jak tento předpoklad koresponduje se závěry průzkumů o využívání moderních komunikačních prostředků naší populací?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Autorka si vymezila jasný cíl: zhodnotit současnou úroveň spokojenosti zákazníků s firmou Contours...a vybrat a aplikovat nejvhodnější metody pro analýzu... navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Tyto cíle jsou bezezbytku splněné.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Kladně hodnotím šíři použitých analytických metod, tyto metody jsou vhodně zvolené a aplikované. V teoretické části autorka uvádí řadu přístupů k měření spokojenosti zákazníků, výběr těch, které použila pro vlastní šetření je adekvátní svému účelu a zaměření bakalářské práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka prokázala schopnost nejen vyhledat vhodné metody a jejich prostřednictvím získat potřebné údaje, ale také schopnost zpracovat tyto údaje, interpretovat a vyvodit z nich relevantní závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky jsou ve svém souhrnu využitelné. K diskusi zůstává, zda např. počet 150 výtisků informačního časopisu bude dostatečný. V této části návrhu není uvedeno, zda se bude jednat o bezplatně šířený časopis, nebo zda bude prodávaný , případně za jakou cenu. Ani promítnutí finančních nákladů není důsledně prezentované - tj. u všech návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Bez připomínek
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Dobře zvolená literatura, dostatečný počet pro nalezení podstatných informací pro teoretická východiska, vhodně ocitované.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herzánová, Radmila

Práce je zpracovaná pečlivě a splňuje veškerá kritéria, obsahem, rozsahem i zpracováním včetně formální úpravy odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.. Autorka prokázala dobrou orientaci v zadané problematice a také schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi konkrétní organizace. Přínos práce vidím především pro spolupracující organizaci se kterou byla navržená doporučení konzultována a také pro další praxi autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86120