ZEZULA, T. Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Bakalářská práce splnila zadaný cíl, obsahuje potřebné části nutné pro dané téma, student prokázal schopnost řešit problematiku z oblasti managementu sportu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle, které si student stanovil byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody použité v práci student zvolil vhodně, mohly být použity i další.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student prokázal schopnost analyzovat získaná data, interpretovat jejich obsah a vytvořit návrhy pro praxi.
Praktická využitelnost výsledků B Při velmi úzké spolupráci autora s vedením analyzovaného sportovního klubu je možné výsledky využít v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Student dodržel stanovenou strukturu práce, normy dané pro odborný text, terminologie a jazyková úroveň byla většinou v pořádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Adamík, Richard

Student předložil kvalitní práci, kde rozpracoval návrh na zlepšení řízení fotbalového klubu. Po formální stránce jsou vidět mírné nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle předložené v projektu byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Nedostatečný popis metod a postupů řešení práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Samotná analýza naznačuje, že autor zkoumané prostředí zná a jsou zde zmíněné všechny důležité atributy. Popis realizace výsledků analýzy je srozumitelný a aplikovatelný v praxi.
Praktická využitelnost výsledků A Prezentované výsledky se jeví jako realizovatelné a přínosné.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Zvolená struktura práce byla vhodná. Drobné gramatické a formální nedostatky, zejména v částech psaných vlastními slovy. Dostačující počet literárních zdrojů.
Práce s informačními zdroji C Dostačující počet literárních zdrojů.Místy chybějící odkazy na zdroj v textu.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86796