PORTOVÁ, N. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Brně. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. Studentka přistoupila k práci velmi zodpovědně. Pravidelně chodila na osobní konzultaci a práci postupně doplňovala dle mých doporučení. Vše je setaveno přehledně. Práce je velmi podrobná. Závěr je zpracovaný na vysoké úrovni a je zde kompletně vyhodnoceno, co vše a jak ovlivňuje nájem. Tato práce má velmi vysokou odbornou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Weigel, Lubomír

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka podala obsáhlou diplomovou práci, v níž v souladu se zadáním popsala a zkoumala současný realitní trh ohledně nájemného z jednotek - bytů, a také faktory, které na výši nájemného působí, a to ve vybrané lokalitě v Brně. Průzkumem na realitním trhu studentka získala obsáhlou databázi o nájemném z bytů čtyř velikostních kategorií a provedla potřebná vyhodnocení. Její práce má jak část textovou, tak i část grafickou, s celkovým počtem 190 stran. Ve smyslu zadání je práce úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Přístup k řešení cíle diplomové práce studentka zvolila zcela adekvátní a doporučení vhodný: na základě průzkumu realitního trhu si vytvořila obsáhlou databázi nájmů pro čtyři velikostní typy bytů 1+1 (1+kk) až 4+1 (4+kk), kterou vyhodnotila s přihlédnutím k vlivům podstatných faktorů na výši nájemného, a v závěru výsledky věcně a důvěryhodně zdůvodnila a prezentovala.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována s plným pochopením pro zadání a také tvořivě a systematicky. Originalitu řešení vidím v tom, že studentka pro stanovení nájmů vybrané a rozsáhlé lokality "Městská část Brno-střed" zkoumala výši nájmů systematicky pro každé z 9 katastrálních území, nacházejících se v této velké městské části Brna, zvlášť (získala celkem přes 200 údajů), a na základě porovnání údajů a s přihlédnutím k nim stanovila výše nájmů. Díky tomuto postupu má její databáze velkou vypovídací schopnost o nájmech v Městské části Brno-střed. V závěru práce jsou veškeré údaje o nájmech vyhodnoceny jak textově, tak i graficky. Navíc (mimo zadání) studentka přidala porovnání údajů o nájmech s regulovaným nájemným v této části Brna.
Obtížnost a správnost řešení B Řešení, s ohledem na správný postup studentky spočívající v rozčlenění sběru databáze nájmů z bytů celé Městské části Brno-střed podle každého z devíti jednotlivých katastrálních území, nebylo s ohledem na velké množství dat pro vyhodnocení městské části jednoduché, studentce se to však úspěšně podařilo. Lze jen litovat zbytečných formálních chyb v zápisech, kterých se studentka u vyhodnocení každého z typů bytů I až IV dopustila při vymezování hranic cenových pásem pro "nízké, střední a vyšší ceny" na str. 80, 106, 135 a 164 s následkem, že některé ceny nájmů nelze zařadit do žádného pásma (namátkově viz zápis na str. 80, kde jsou hranice stanoveny následovně: "nižší ceny - pod 224 Kč/m2, střední ceny - od 225 Kč/m2 do 265 Kč/m2, vyšší ceny - nad 266 Kč/m2". Otázkou pak je, do kterého pásma zařadit nájem právě ve výši 224 Kč/m2 a kam nájem právě ve výši 266 Kč/m2.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce je přínosná především pro svoji četnou a věrohodnou databázi o výši obvyklého nájemného z bytů nejen v Městské části Brno-střed, ale i v podrobnějším členění pro každé k katastrálních území této brněnské části. Práce může být prakticky využita znaleckou obcí při základní orientaci o výši obvyklého nájemného z bytů v této části Brna, a pak ji také lze využít i teoreticky ve výuce jako správný příklad postupu řešení při hledání optimální výše nájemného.
Odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je psána v českém jazyce a je čtivá. Její odborná jazyková úroveň i správnost a adekvátnost používání odborného výraziva jsou na patřičné úrovni odpovídající významu diplomové práci.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je vypracována pečlivě a velmi úhledně, s příkladnou a jednotnou grafickou úpravou podkladů získaných z průzkumu realitního trhu. Text práce je obohacen o 54 barevných obrázků, 46 jednotně upravených tabulek a 42 barevných grafů na vysoké estetické úrovni.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82236