LEBRUŠKOVÁ, P. Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Hradci Králové a v Brně. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Martin

Práci lze hodnotit jako poměrně zdařilou, diplomantka prokázala, že se v problematice orientuje a zvládá analyzovat a interpretovat problematiku volby investora u nemovitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je složena ze statí, které jsou relevantní k danému tématu, úvodní kapitoly však působí dosti heslovitě a nejsou moc provázány. Mohlo být také použito více různých zdrojů (odborné články, analýzy).
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Autorka zpracovávala analytickou část ve 2 lokalitách: město Brno a Hradec Králové. Zde ovšem místo historie obou sídel mělo být uvedeno něco o realitním trhu, bytovém fondu apod. Pozitivní je, že si autorka stanovila v úvodu této části i hypotézy. Analytická část je zpracována na velmi dobré úrovni. V přílohách ve výpočtu nájemného nesedí místy přiřazení bytů k tabulkám v textu. Návrhová část a doporučení jsou rovněž adekvátní.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce je napsána na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práci lze označit za přínosnou, zejména jako ilustraci praktického problému volby investora.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citování je v práci provedeno v souladu s citační normou. Seznam zdrojů a jejich členění je rovněž standardní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Výpočetní vztahy mohly být očíslovány pro lepší orientaci a odkazování v práci. Graf č.7 mohl být raději zobrazen od 0. Takto diference obou měst opticky nevypadá adekvátně, dtto č. 10. Práce mohla být svým rozsahem delší, na druhou stranu jsou ze všechny relevantní statě obsaženy.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šestáková, Romana

Předložená diplomová práce je zpracovaná dle zadání, jsou v ní citovány relevantní právní předpisy, literatura a elektronické a jiné zdroje, odkazy jsou prováděny prostřednictvím poznámek pod čarou ve formátu odpovídajícímu požadavkům normy. Formální úprava splňuje předepsané požadavky. Přístup zpracování diplomové práce je obvyklý. Celkově hodnotím diplomovou práci jako zdařilou a pěčlivě zpracovanou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 82228