OBRÁTILOVÁ, A. Kategorizace charakteristických poškození vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Tokař, Stanislav

Studentka při zpracování diplomové práce splnila zadané cíle. Pracovala samostatně, jednotlivé kapitoly konzultovala a zapracovávala připomínky vedoucího. Zvolený časový harmonogram zpracování diplomové práce ze strany studentky mohl částečně ovlivnit kvalitu samotné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Zadané cíle diplomové práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce obsahuje souhrn základních informací potřebných k následnému vlastnímu řešení dílčích cílů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Diplomantka v praktické části navrhla střetové konfigurace vozidla se stromem a vozidla se silničním propustkem. Dle zvolené kategorizace charakteristických poškození vozidel rozdělila 14 dopravních nehod, které následně analyzovala.
Odborná úroveň diplomové práce C Odborná úroveň diplomové práce je na dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Výsledky práce, tj. naplněné cíle, mohou být velmi dobře využitelné v praxi jako základ pro databázi chrakteristických poškození vozidel dle zvolené střetové konfigurace a kolizního partnera.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 nemá zásadních nedostatků.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Úprava (editace) textu, obrázku a tabulek především v analytické části práce mohla být zpracována efektivněji a přehledněji. Jazyková úroveň práce je dobrá.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaluža, Zdeněk

Vlastní diplomová práce je co do písemného a grafického projevu poměrně velmi dobře zpracována. Dané téma si určitě zaslouží více příkladů reálných nehod. Vlastní diplomovou práci vidím pro praxi jako málo využitelnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 76890