POTĚŠILOVÁ, H. Procesní FMECA analýza kartonového stojanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Studentka v práci identifikovala potenciální chyby a jejich následky při výrobě a užití kartónových stojanů, provedla analýzu kritičnosti potenciálních chyb a jejich následků a navrhla preventivní opatření pro snížení škody a zvýšení spolehlivosti výroby těchto stojanů. Práce má vysokou odbornou úroveň a diplomantce se bezezbytku podařilo naplnit všechny cíle zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Všechny body zadání byly splněny. Diplomantka provedla rešerši využití metod FMEA a FMECA, popsala průběh výroby kartonového stojanu a aplikovala na ni metodu FMECA včetně stanovení preventivních opatření pro zvýšení spolehlivosti výroby. Nad rámec zadání se věnovala srovnání technického a podnikatelského rizika a využití metody CPM a Paretova diagramu pro stanovení priorit u preventivních opatření.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomantka využila náležitým způsobem poznatky získané při studiu při zpracování teoretické části diplomové práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka prokázala svoji znalost jak v oblasti aplikace metody FMECA, tak i v oblasti výroby kartónového stojanu. Na základě těchto znalostí následně navrhla preventivní opatření pro snížení škod a zvýšení spolehlivosti výroby kartónového stojanu.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce má vysokou odbornou úroveň jak v oblasti managementu rizik či managementu kvality, tak i v oblasti "decision making" související s technologií výroby kartónového stojanu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky práce lze efektivně využít jak v praxi při výrobě kartónového stojanu, tak i v oblasti teoretické, např. jako výborná případová studie.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Přehled literatůry je vypracován v souladu s ČSN ISO 690 a 690-2 a všechny použité zdroje jsou náležitě citovány v textové části diplomové práce.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Text je vhodně stylizován, grafy i tabulky jsou v práci vhodně formátovány. Drobnou formální připomínku mám pouze ke strukturování kapitol č. 4, 8, 9 a 10, ve kterých se vyskytuje pouze jedna úroveň podkapitol. Zde mohla diplomantka buď použít dvě podkapitoly, nebo strukturování do podkapitol neuplatňovat. Práce má vyhovující odbornou jazykovou úroveň.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Molák, Radek

Předložená práce zahrnje všechny aspekty potřebné k pochopení procesní analýzy, která je následně prakticky demonstrována konkrétním příkladem z předvýrobního a výrobního procesu. Autorka zahajuje definicí riziko, druhů rizik a jeho možných doadů na podnikatelský subjekt. Následuje teoretický popis metod pro anaýzu poruch v procesech. Zaujalo mě vyžití Paretova pravidla pro popis vztahu mezi problémme a příčinou, což je často velmi opomíjená skutečnost. V praktické části autorka dobře popisuje situaci v podniku pro lepší pochopení souvztažnosti mezi jednotlivými procesy. Důsledně analyzuje postup v jednotlivých krocích aplikací dříve popsaných metod. Její vyhodnocení nejrizikovějších faktorů může být vodítkem pro podnik, na které části procesu se soustředit, při snaze o minimalizaci vzniku možných problémů s kvalitou, termíny, nespokojeností zákazníka a s tím spojenými finančními ztrátami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 76877