VRANÁK, D. Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Student se v rámci bakalářské práce zabýval vývojem a výrobou stejnosměrné obloukové svářečky koncipované jako síťový spínaný zdroj s výstupním proudem až 130 A. Během vývojových prací student samostatně navrhl obvodově i konstrukčně jak výkonovou tak řídicí část měniče. Celé zařízení vlastnoručně vyrobil. Velmi iniciativně se podílel na oživování a experimentálním ověření parametrů vyrobeného měniče. Student postupoval během všech prací velmi samostatně a iniciativně, současně prokazoval široké znalosti z oblasti výkonové elektroniky i všeobecné elektrotechniky.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Vorel, Pavel

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí výkonového zdroje proudu pro obloukové svařování. Jádrem zdroje je přitom dvojčinný propustný měnič s transformátorem. Zadání práce bylo poměrně obtížné, mohlo by se jednat i o práci diplomovou. Hodnocení z odborného hlediska: Myšlenkové postupy, popisy a návrhy prezentované v práci mají logický sled a svědčí o autorově dobré orientaci v problematice. Po úvodním rozboru jednotlivých typů pulzních měničů s transformátorem následuje odůvodněný výběr vhodné koncepce a zcela konkrétní detailní návrh silových a řídicích obvodů svářečky. Práce je po odborné stránce kvalitní, přestože se autor dopustil některých drobných chyb nebo nepřesností - např. na str. 19 se tvrdí, že kolikrát je méně tranzistorů v silovém obvodu, tolikrát je větší proud každým z nich - to platí, pokud jde o paralelní řazení tranzistorů, nikoliv např. při srovnání jednočinného propustného měniče s demagnetizačním vinutím a jednočinného můstkového propustného měniče. Na str. 18 se také píše, že u blokujícího měniče s transformátorem by režim spojitých proudů (resp. režim s tokem jádra neklesajícím k nule) byl nespolehlivý a nevhodný - s tím také nelze souhlasit. Dále se vyskytuje chyba v rovnicích (3.1-9) - výpočet efektivního proudu sekundární vinutím a (3.4-6) - výpočet efektivní hodnoty proudu tlumivkou. Chyby nejsou závažné. Formální hodnocení: Práce je psána srozumitelně a přehledně, kvalita obrázků je rovněž dobrá. Celkově pokládám bakalářskou práci za zdařilou. Doporučuji ji proto jednoznačně k obhajobě a navrhuji hodnocení "výborně".

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 86936