DOVRTĚL, M. Projekt - Fitness program pro tělocvičny a fitcentra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kysel, Jiří

Závěrečná práce Michala Dovrtěla se zabývá možností konceptu fitness programu. Cílem bakalářské práce bylo na základě analýz vytvořit komplexní fitness program pro tělocvičny a fitcentra a představit možnosti jeho zavedení formou franšízy. V teoretické části student popisuje fitness a moderní typy funkčních tréninků, dále použité metody včetně všech součástí podnikatelského plánu. V další části je provedena analýza konkurence, swot analýza, pest analýza, závěry z anketního dotazování a marketingový mix. Vlastním návrhem je představení autorova projektu v praktické části včetně finančního plánu a grafických doplňků návrhů v příloze. Otázka k obhajobě: Jak byste přistupoval k potenciálním klientům, kteří mají zájem absolvovat funkční trénink programu B-FIT, ale nechtějí používat výživové doplňky a absolvovat paleo dietu, která je součástí programu? Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Splněno
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Výborně
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Na výborné úrovni
Praktická využitelnost výsledků A Zcela praktické
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Pouze dílčí nedostatky
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Bez problémů
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drbošalová, Veronika

Práce je srozumitelně napsaná, jednotlivé části mají své opodstatnění a jsou logicky řazeny. Věnuje se aktuálnímu a modernímu tématu a nabízí konkrétní praktické řešení. Připomínky: Doporučuji: - upravit abstrakt, je příliš obecný, bez konkrétní informace, - uvést zdroje, kdy je v podobném programu používána paleo dieta, - doplnit teoretickou část o kapitolu o výživových doplňcích, které by měly být nabízeny v rámci programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 80924