ROLEK, O. Modifikace mikrostruktury keramiky z oxidu hlinitého pro balistické testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Roleček, Jakub

Cílem předložené bakalářské práce studenta Ondřeje Rolka bylo ověřit možnosti ovlivnění mikrostruktury keramických těles z oxidu hlinitého (Al2O3) pomocí modifikace metody suspenzního lití na nasákavou podložku. Konkrétně se jednalo o přípravu keramických destiček využitelných pro konstrukci pancíře vhodného pro balistickou ochranu osob a vozidel. Bakalářská práce byla doplněna o literární rešerši metod tvarování keramických těles se zaměřením na metodu suspenzního lití na nasákavou podložku. Na bakalářské práci Ondřeje Rolka hodnotím kladně zejména využitelnost výsledků v praxi při budoucí konstrukci keramického pancíře. Kladně také hodnotím práci studenta s použitou literaturou, ktérá byla z velké části cizojazyčná. Naopak slabinou studenta byla grafická a stylistická úprava práce, vyvozování zavěrů z provedených experimentů a také samostatnost při provádění těchto experimentů. Přes uvedené nedostatky považuji bakalářskou práci Ondřeje Rolka za dobrou a doporučuji ji k obhajobě. Celkově tuto práci hodnotím známkou C/dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Drdlík, Daniel

Předložená bakalářská práce Ondřeje Rolka je tvořena literární rešerší zabývající se přípravou keramických dílců, experimentální částí, kde autor popisuje použité materiály a zvolenou metodiku charakterizace vlastností připravených keramik, dále pak výsledky a diskusi. Tématem práce je úprava mikrostruktury oxidu hlinitého pro potenciální využití v balistické ochraně osob a vozidel. Práce je členěna logicky a přehledně, obsahuje minimální množství gramatických chyb a překlepů. V práci je také dostatečně pracováno s převážně zahraniční literaturou. K této práci mám několik výhrad a připomínek: - V práci se objevují významové nepřesnosti. - Složité větné konstrukce dělají text nepřehledným. - Autor věnoval malou pozornost významu a zápisu použitých zkratek. - V práci chybí obecně zavedený popis použitých materiálů. - V experimentální části se hojně vyskytují nadbytečné informace, ale ty podstatné paradoxně chybí. - Chybějící měřítka v obrázcích (Obr. 20, 21, 24). - Chybí rozptyl hodnot naměřených hustot, které jsou stěžejním parametrem pro diskusi. - Rozpory v uvedených hodnotách hustot. - Některé prezentované závěry nebyly v textu bakalářské práce uvedeny a navíc ani podloženy měřením analytickými metodami. - Z hlediska cílů bakalářské práce nebyl naplněn požadavek na charakterizaci vlivu nasákavých forem na vznik pnutí a trhlin v připravených keramikách. I přes uvedené připomínky, které bohužel významně snižují hodnocení bakalářské práce, je práce přehledná a doporučuji, aby byla přijata k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 86974