ZHÁŇAL, R. Podnikatelský záměr na uspořádání crossfitového závodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. V předkládané práci - podnikatelském plánu - jste nezvažoval rizika. V závěrech práce o nich hovoříte. Uveďte, jaká rizika mohou zejména ovlivnit pořádání podobné akce. 2. Porovnejte slabé a silné stránky plánu se slabými a silnými stránkami uskutečněné akce (nejlépe ve formě tabulky)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Autor zadaný cíl parafrázuje dost nepřesně, v dalších částech práce jej však plní.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maťašovský, Martin

Práce obsahuje 62 stránek s grafy, tabulkami a přílohami. Autor celou práci rozdělil do 4 částí: -První, teoretická část, obsahuje deskripci zkoumaného problému a autor se v ní zaměřuje na objasnění důležitých pojmů, s kterými dále pracuje v dalších částech této práce. -V druhé části se autor zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru k uspořádání crossfitového závodu. Autor v této části vychází z predikce, že zkoumaný problém je živou množinou ekonomických a i neekonomických determinant. -Ve třetí části autor vyhodnocuje závod, který se na základě jeho podnikatelského záměru skutečně uskutečnil. Popisuje události, které vybočily jakýmkoli způsobem z jeho vytvořeného plánu a uvádí také příčiny takovéhoto vybočení. Druhá a třetí část patří k nosným částem práce. -V poslední části autor navrhuje změny a doporučení pro uspořádání dalšího ročníku akce, které by měly odstranit vzniklé problémy, které byly vygenerovány letošním konáním závodu. Práce je po obsahové stránce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82440