NEPOVÍM, P. Problematika zpracování signálů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Student průběžně využíval konzultace, prokázal jistou samostatnost při řešení zadaného úkolu a využil dostatečně možnou literaturu. Zadání práce považuji za splněné. Kladně hodnotím vytvoření podrobné laboratorní úlohy a animací. Navrhuji hodnocení A/98.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Rášo, Ondřej

Student v této práci vypracoval dvě laboratorní úlohy. První úloha se zabývá porovnáním výpočetní náročnosti výpočtu DFT pomocí přímé metody a rychlého algoritmu FFT. Při tomto srovnaní je studentem chybně použita funkce fft() z matlabu pro výpočet DFT. Tato funkce funguje jinak než popsaný algoritmus v této kapitole, viz. help matlabu. Navíc není řečeno jakým způsobem je vypočtena DFT pomoci FFT pro případy kdy analyzovaný segment nemá délku mocniny dvou (tedy pro jiné případy než N=16,32,64 atd..). Proto graf z obrázku 1.4 pokládám za chybný. Druhá vypracovaná úloha se zabývá komplexní reprezentaci reálných pásmově omezených signálů. Zde nemám žádnou výtku. Úloha je velmi dobře sestavena a popsána. Velmi kladně hodnotím teoretickou část této diplomové práce. Tato část je velmi dobře strukturovaná, srozumitelně napsaná a doplněna o velké množství dobře volených grafů, průběhů a různých závislostí. Celkově hodnotím tuto prací známkou A/90 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39972